Daşky gurşaw, durmuş we dolandyryş

Bagyşlanan we Durnukly

Adamlar, jemgyýet we daşky gurşaw üçin jogapkärçilik

Häzirki wagtda “korporatiw sosial jogapkärçilik” dünýäniň iň yssy mowzugy.2005-nji ýylda döredilen gününden bäri, “Uniproma” üçin adamlar we daşky gurşaw jogapkärçiligi iň möhüm rol oýnady, bu kompaniýamyzy esaslandyryjy üçin uly alada boldy.

Her bir şahsy hasap

Işgärler üçin jogapkärçiligimiz

Ygtybarly iş / Ömürboýy okuw / Maşgala we kär / Sagdyn we pensiýa çykýança laýyk.“Uniproma” -da adamlara aýratyn ähmiýet berýäris.Işgärlerimiz bizi güýçli kompaniýa öwürýär, biri-birimize hormat, minnetdarlyk we sabyr bilen çemeleşýäris.Aýry-aýry müşderilerimiz sfokusy we kompaniýamyzyň ösüşi diňe şu esasda mümkin bolýar.

Her bir şahsy hasap

Daşky gurşaw üçin jogapkärçiligimiz

Energiýany tygşytlaýan önümler / Daşky gurşaw gaplaýyş materiallary / Netijeli transport.
Biziň üçin goraingmümkin boldugyça tebigy ýaşaýyş şertleri.Bu ýerde önümlerimiz bilen daşky gurşawa goşant goşmak isleýäris.

Jemgyýet jogapkärçiligi

Haýyr-sahawat

“Uniproma” milli we halkara kanunçylygyň talaplarynyň berjaý edilmegini üpjün etmek we jogapkärçilikli ýerine ýetiriş bilen baglanyşykly işleriň yzygiderli gowulaşmagyny üpjün etmek üçin durmuşa geçirilýän sosial dolandyryş ulgamyna eýedir.Kompaniýa işgärler bilen alyp barýan işleriniň umumy aç-açanlygyny saklaýar.Jemgyýetçilik işlerini göz öňünde tutýan saýlama we gözegçilik prosesi arkaly üpjün edijilere we üçünji hyzmatdaşlara onuň sosial aladasyny giňeldiň.