Gizlinlik syýasaty

“Uniproma”, hyzmatyň ähli ulanyjylarynyň şahsy durmuşyna hormat goýýar we goraýar.Has takyk we şahsylaşdyrylan hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin “uniproma” bu gizlinlik ýörelgelerine laýyklykda şahsy maglumatlaryňyzy ulanar we aýan eder.Emma “uniproma” bu maglumatlary ýokary derejede yhlas we paýhaslylyk bilen ulanar.Bu gizlinlik ýörelgesinde başgaça göz öňünde tutulanlardan başga ýagdaýlarda, “uniproma” deslapky rugsadyňyz bolmazdan üçünji taraplara maglumat bermez ýa-da bermez.“Uniproma” bu gizlinlik syýasatyny wagtal-wagtal täzelär."Uniproma" hyzmatyndan peýdalanmak şertnamasyna razy bolsaňyz, bu gizlinlik ýörelgesiniň ähli mazmunyna razy bolarsyňyz öýdülýär.Bu gizlinlik syýasaty, uniproma hyzmatyny ulanmak şertnamasynyň aýrylmaz bölegidir.

1. Ulanyş gerimi

a) Gözleg hatyny ibereniňizde, talap maglumat gutusyna laýyklykda talap maglumatlary doldurmaly;

b) “Uniproma” web sahypasyna gireniňizde, “uniproma” sahypa girýän sahypaňyzy, IP adresiňizi, terminalyň görnüşini, sebiti, girýän senäňizi we wagtyňyzy, şeýle hem zerur web sahypasynyň ýazgylaryny öz içine alýan sahypa maglumatlaryňyzy ýazga alar;

Aşakdaky maglumatlaryň şu Gizlinlik Policyörelgelerine degişli däldigine düşünýärsiňiz we ylalaşýarsyňyz:

a) uniproma web sahypasy tarapyndan üpjün edilen gözleg hyzmatyny ulananyňyzda girizýän açar söz maglumaty;

b) “Uniproma” tarapyndan toplanan degişli gözleg maglumatlary, şol sanda gatnaşmak çäreleri, geleşik maglumatlary we baha beriş jikme-jiklikleri bilen çäklenmeýär;

ç) Kanunyň bozulmagy ýa-da uniproma düzgünleri we uniproma tarapyndan size garşy görülýän çäreler.

2. Maglumat ulanylyşy

a) "Uniproma", deslapky rugsadyňyzdan başga şahsy maglumatlaryňyzy hiç hili baglanyşyksyz üçünji tarapa bermez, satmaz, kärendesine bermez, paýlaşmaz ýa-da satmaz, ýa-da şunuň ýaly üçünji tarap we uniproma aýratyn ýa-da bilelikde hyzmat eder we şular gutarandan soň hyzmatlar, şeýle maglumatlaryň hemmesine, şol sanda ozal elýeterli maglumatlara girmek gadagan ediler.

b) “Uniproma” hiç bir üçünji tarapa şahsy maglumatlaryňyzy islendik ýol bilen ýygnamaga, redaktirlemäge, satmaga ýa-da erkin ýaýratmaga rugsat bermeýär.“Uniproma” web sahypasynyň ulanyjysynyň ýokardaky işler bilen meşgullanandygy ýüze çykarylsa, “uniproma” şunuň ýaly ulanyjy bilen hyzmat şertnamasyny haýal etmän ýatyrmaga haklydyr.

ç) Ulanyjylara hyzmat etmek maksady bilen, “uniproma” size şahsy maglumatlaryňyzy ulanmak bilen gyzyklanýan maglumatlary berip biler, şol sanda önüm we hyzmat maglumatlary ibermek bilen çäklenmän, ýa-da uniproma hyzmatdaşlary bilen maglumat paýlaşyp biler, olar size iberip bilerler. önümleri we hyzmatlary barada maglumat (ikinjisi siziň razylygyňyzy talap edýär).

3. Maglumatyň aýan edilmegi

“Uniproma” aşakdaky ýagdaýlarda şahsy islegleriňize ýa-da kanuny düzgünleriňize laýyklykda şahsy maglumatlaryňyzyň hemmesini ýa-da bir bölegini aýan eder:

a) deslapky razyçylygyňyz bilen üçünji tarapa maglumat bermek;

b) Gerekli önümleri we hyzmatlary bermek üçin şahsy maglumatlaryňyzy üçünji tarap bilen paýlaşmalysyňyz;

ç) kanunyň degişli düzgünlerine ýa-da dolandyryş ýa-da kazyýet edaralarynyň talaplaryna laýyklykda üçünji tarapa ýa-da dolandyryş ýa-da kazyýet edaralaryna mälim etmek;

d) Hytaýyň degişli kanunlaryny ýa-da düzgünlerini ýa-da uniproma hyzmat şertnamasyny ýa-da degişli düzgünleri bozsaňyz, üçünji tarapa mälim etmeli;

f) “Uniproma” web sahypasynda döredilen geleşikde, geleşigiň haýsydyr bir tarapy geleşik borçnamalaryny ýerine ýetiren ýa-da bölekleýin ýerine ýetiren bolsa we maglumatlary aýan etmegi haýyş eden bolsa, “uniproma” ulanyja aragatnaşyk ýaly zerur maglumatlary bermäge karar bermäge haklydyr. geleşigiň tamamlanmagyny ýa-da jedelleriň çözülmegini aňsatlaşdyrmak üçin beýleki tarapyň maglumatlary.

g) Uniproma kanunlara, düzgünlere ýa-da web sahypasynyň syýasatlaryna laýyklykda laýyk hasaplaýan beýleki maglumatlar.