Biziň kompaniýamyz

Kompaniýanyň tertibi

“Uniproma” Angliýada 2005-nji ýylda döredildi. Döredileli bäri bu kärhana kosmetika, derman senagaty we himiýa senagaty üçin hünärmen himiki serişdeleri gözlemek we ösdürmek, öndürmek we paýlamak bilen meşgullanýar.Döredijilerimiz we direktorlar geňeşimiz, Europeewropadan we Aziýadan bu pudakdaky ýokary derejeli hünärmenlerden ybarat.Iki yklymdaky gözleg we gözleg merkezlerimize we önümçilik bazalaryna bil baglap, dünýädäki müşderilere has netijeli, ýaşyl we has tygşytly önümler hödürleýäris.Himiýa düşünýäris we müşderilerimiziň has professional hyzmatlara bolan islegine düşünýäris.Önümleriň hiliniň we durnuklylygynyň örän möhümdigini bilýäris.

40581447-peýza .1

Şol sebäpden, yzarlanyşyny üpjün etmek üçin önümçilikden transporta ahyrky eltişe çenli hünär hilini dolandyryş ulgamyna berk boýun egýäris.Has amatly bahalary üpjün etmek üçin iri ýurtlarda we sebitlerde netijeli ammar we logistika ulgamlaryny döretdik we müşderilere has amatly baha görkezijileri bilen üpjün etmek üçin aralyk baglanyşyklary mümkin boldugyça azaltmaga çalyşýarys.16 ýyldan gowrak ösüş bilen önümlerimiz 40-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.Müşderi bazasyna köpmilletli kompaniýalar we dürli sebitlerdäki iri, orta we kiçi müşderiler girýär.

taryh-bg1

Taryhymyz

2005 Angliýada döredildi we UV süzgüçli işimize başlady.

2008 Gün şöhlesi üçin çig malyň ýetmezçiligine jogap edip, Hytaýda ilkinji zawodymyzy esaslandyryjy hökmünde döretdik.
Bu zawod soňraky kuwwaty 8000mt / sag-dan gowrak bolan PTBBA-nyň dünýädäki iň uly öndürijisine öwrüldi.

2009 Aziýa-Pacificuwaş umman bölümi Gonkong we Hytaý materiginde döredildi.

Görüşimiz

Himiki işlemäge rugsat beriň.Durmuş üýtgär.

Biziň wezipämiz

Has gowy we ýaşyl dünýäni ýetirmek.

Gymmatlyklarymyz

Bütewilik we bagyşlamak, bilelikde işlemek we üstünlik paýlaşmak;Dogry etmek, dogry etmek.

Daşky gurşaw

Daşky gurşaw, durmuş we dolandyryş

Häzirki wagtda “korporatiw sosial jogapkärçilik” dünýäniň iň yssy mowzugy.2005-nji ýylda döredilen gününden bäri, “Uniproma” üçin adamlar we daşky gurşaw jogapkärçiligi iň möhüm rol oýnady, bu kompaniýamyzy esaslandyryjy üçin uly alada boldy.