Medeniýetimiz

Görüşimiz

Himiki işlemäge rugsat beriň.
Durmuş üýtgär.

Biziň wezipämiz

Has gowulaşdyrmak
we ýaşyl dünýä.

Gymmatlyklarymyz

Bütewilik we bagyşlamak, bilelikde işlemek we üstünlik paýlaşmak;
Dogry etmek, dogry etmek.

Özümizi alyp barşymyz

Müşderileri birinji ýerde goýuň

Müşderileri birinji ýerde goýuň

Häzirki zaman lukman

Bütewiligini görkez

Üstünlige çalyşyň

Üstünlige çalyşyň

Netijeler üçin ýerine ýetiriň

Erine ýetir
Netijeler

Üýtgemegi gujaklaň

Hyzmatdaşlygy yzarlaň
we toparlaýyn iş

Innowasiýa

Üýtgemegi gujaklaň
we innowasiýa