Ulanyş möhleti

Bu web sahypasyny ulanýanlar bu web sahypasyny ulanmagyň şertlerine tabyn bolýarlar.Aşakdaky şertlere razy däl bolsaňyz, web sahypamyzy ulanmaň ýa-da maglumat göçürip almaň.

“Uniproma” bu şertleri we web sahypasynyň mazmunyny islendik wagt täzelemek hukugyny özünde saklaýar.

Sahypanyň ulanylyşy

Bu web sahypasynyň ähli mazmuny, şol sanda kompaniýanyň esasy maglumatlary, önüm maglumatlary, suratlar, täzelikler we ş.m. diňe şahsy howpsuzlyk maksatlary üçin däl-de, önümi ulanmak baradaky maglumatlary geçirmek üçin ulanylýar.

Eýeçilik

Bu web sahypasyndaky mazmun, degişli kanunlar we düzgünler bilen goralýan uniproma.Bu web sahypasynyň ähli hukuklary, atlary, mazmuny, peýdalary we beýleki mazmuny uniproma tarapyndan eýeçilik edilýär ýa-da ygtyýarlandyrylýar

Düşündirişler

“Uniproma” bu web sahypasyndaky maglumatlaryň dogrulygyny ýa-da ulanylyşyny kepillendirmeýär, ýa-da islän wagtyňyz täzelemegi wada bermeýär;Bu web sahypasyndaky maglumatlar häzirki ýagdaýa degişlidir.“Uniproma” bu web sahypasynyň mazmunynyň ulanylyşyny, belli bir maksatlar üçin ulanylmagyny kepillendirmeýär.

Bu web sahypasyndaky maglumatlar tehniki näbellilik ýa-da tipografiki ýalňyşlyklar bolup biler.Şonuň üçin bu web sahypasynyň degişli maglumatlary ýa-da önüm mazmuny wagtal-wagtal düzedilip bilner.

Gizlinlik beýannamasy

Bu web sahypasyny ulanyjylara şahsy şahsyýet maglumatlary bermeli däl.Bu web sahypasyndaky önümlere zerurlyk bolmasa, isleg ady, e-poçta salgysy, telefon belgisi, sorag ýa-da başga aragatnaşyk maglumatlary ýaly e-poçta iberilende bize doldurylan maglumatlary iberip bilerler.Kanunda talap edilýänlerden başga şahsy maglumatlaryňyzy üçünji taraplara bermeris.