Saçyňyz inçe bolsa, etmeli 8 zat

图片 1

Saçyň inçelmeginiň kynçylyklaryny çözmek barada aýdylanda, nireden başlamalydygyny bilmek kyn.Reseptli dermanlardan başlap, halk bejergisine çenli çäksiz mümkinçilikler bar;ýöne haýsylary howpsuz, täsirli we siziň üçin işlär?

Kömek etmek üçin biz'iň oňat maslahatlarymyzyň bu amatly sanawyny bir ýere jemleýäris.Mundan başga-da, ASAP inçe saçlara garşy göreşmek üçin haýsy önümleri ulanmaly.

1. Iýmit ýetmezçiligini barlaň

Saçyň inmeginiň iň köp ýaýran sebäbi, haýsydyr bir iýmit ýetmezçiligi.Iýmitiňiz ýetmezçilik edýän bolsa:

Belok

Omega 3 ýag kislotalary

B witaminleri

Fol turşusy

Kelläňize we süýümleriňize täsirini görüp bilersiňiz.Günüň dowamynda iýmitlenişiňizi yzarlamak üçin iýmit syýahatyny dowam etdirip görüň we saçyňyzyň zerur iýmit goldawyny alýandygyna göz ýetiriň!

2. Güýçlendiriji şampuna we kondisionerlere geçiň

Güýçlendiriji şampun we kondisioneri yzygiderli ýuwmak düzgüniňize goşmak, saçyňyzyň zerur goldawy alýandygyna göz ýetirmegiň ajaýyp usulydyr.Saç dökülmegine garşy göreşmek üçin döredilen şampunlar we kondisionerler has ýumşak, sagdyn saç süýümleriniň peýda bolmagyna kömek edýär we kelläňizi täze saçyň ösmegini höweslendirmek üçin zerur iýmitler bilen üpjün edýär.Iň oňat netijeler üçin saçyň saglygyny goldamak üçin ylmy taýdan göz öňünde tutulan maddalary öz içine alýan formulalary gözläň.Saç saklaýan önümleri ulanyňD-Pantenol

3. Stressiňizi azaldyň

Haçan'Hroniki taýdan ünsi çekip, saçyň derisinden çalt dökülýän ýagdaýy bolan telogen effluwiumy başdan geçirip bilersiňiz.Dynç alyş usullaryny gündelik işleriňize goşup, muňa garşy göreşiň:

Akyldar amallary

Gündelik minnetdarlyk sanawlary

Tebigatda wagt geçirmek

Bedatmazdan ozal ekranlardan gaça durmak

Kelläňize gan akmagy üçin döredilen ýoga düzgünini synap görüň

Bu amallar, bedeniňize stres täsirini ýapmak we ösmek üçin signal bermäge kömek edýär!

4. Esasy ýaglary synap görüň

Efir ýaglaryny kelläňize we süýümlere sürtmek, täze ösmek üçin zerur şertleri döredip, saçyň umumy saglygyny gowulaşdyryp biljekdiginiň käbir subutnamalary bar.Synanşyp görüň:

Lawanda ýagy

Rosemary ýagy

Klary adaty ýag

Narpyz ýagy

Çaý agajynyň ýagy

Halaýan efir ýagyňyzyň birnäçe damjasyny marula oiland ýaly ýumşak daşaýjy ýag bilen garyşdyryp bilersiňiz, garyndyny göni kelläňize çalyň ýa-da aňsat ulanmak üçin halaýan şampunyňyza ýa-da kondisioneriňize garyşdyryp bilersiňiz.

5. Iýmitlenişiňizi goşuň

Geçirilen gözlegler, saçyň ösmegine we saklanmagyna itergi berýän öýjük dolanyşygy üçin biotiniň, fol turşusynyň, sinkiň we beýleki witaminleriň möhümdigini görkezýär.Uzak möhletli saç saglygyny goldamak üçin döredilen gündelik biotin gummyny iýmek, gündelik işleriňize saçyň saglygyny goldamak we üstünlik gazanmak üçin iň oňat usuldyr!

6. Stressokary stresli saç düzümlerinden geçiň

Wagtal-wagtal ýokary ponytail ýeňýärdi'Saçyňyzyň ösüşinde üstünlik gazanmak ýa-da döwmek, dökülmeleriň köpelmegine sebäp bolup bilýän, käbir saç düzümleri bar.Ine, sizden gaça durmak üçin käbir görnüşler'saçyň ýuka bolmagy barada alada edýäris:

Gaty örgünler

Saç uzatmak gaty uzyn

Çökmegi saklamak üçin bir çörekde ýatmak

Gaty uzyn setirler

Saç bilen bejermek

Saç düzümiňiziň tertibini üýtgetmek, gulplaryňyzdaky stresleri azaltmaga we ýüpi saklamaga itergi berip biler.

7.Kelläni massaage edip görüň

El bilen kelläni massaager etmek üçin maýa goýmak, saçyň inmegini ýeňilleşdirmek üçin iň aňsat ädimleriň biridir.Diňe kelläni massaage etmek gaty gowy duýman, saç follikulalaryna gan aýlanyşyny höweslendirip, mineral goldawyň infuziýasy bilen täze ösüşi üpjün edip biler.Duşuşykda şampunlaryň we kondisionerleriň has çuňňur aralaşmagyna kömek etmek üçin kelläňizi massaager ediň ýa-da kelläniň aýlanyşyny goldamak üçin her gün gury saçlarda ulanyň.

8.Maşk

Gündelik işiňize ýarym sagatlyk ýürek urgusyny goşmak bilen, bedeniňize aýlanyşygy we gan aýlanyşyny ýokarlandyryp, saçyň ösmegine kömek edýär.Bu, kislorodyň we ýokumly maddalaryň köpelmegine, saç follikulalaryna ýetmegine, dökülmäni azaltmagyna we uzak möhletli ösmegine goldaw berýär.


Iş wagty: Noýabr-25-2022