Sunbest-ITZ (Diethylhexyl Butamido Triazone) barada gysgaça gözleg

图片 1

Ultramelewşe (UV) şöhlelenmesi, ýerden güne ýetýän elektromagnit (ýagtylyk) spektriniň bir bölegidir.Tolkun uzynlygy görünýän ýagtylykdan has gysga, gözüňe görünmeýän Ultramelewşe A (UVA) deriniň dowamly zeperlenmegine, deriniň garramagyna we deriniň düwnük keseline sebäp bolup bilýän uzyn tolkun UV şöhlesidir ․Ultramelewşe B (UVB) güne ýanmagyna, deriniň zeperlenmegine we deriniň düwnük keseline sebäp bolup bilýän gysga tolkun UV şöhlesidir ․

Gün şöhleleri, günüň ultramelewşe (UV) şöhlelenmesiniň derä ýetmeginiň öňüni alýan birnäçe maddany birleşdirýän önümler ․Ultramelewşe şöhleleriniň iki görnüşi, UVA we UVB, derä zeper ýetirýär we deri düwnük töwekgelçiligini ýokarlandyrýar ․Gün şöhleleri UVA we UVB-den goramak ukyby boýunça üýtgeýär

Gün şöhlesi, günüň zyýanly ultramelewşe şöhlelerinden goramak arkaly deriniň düwnük keseliniň öňüni alyp biler ․Amerikan Dermatologiýa akademiýasy hemmelere aşakdakylary hödürleýän gün şöhlesinden peýdalanmagy maslahat berýär: Giň gerimli gorag (UVA we UVB şöhlelerinden goraýar) Gün goraýjy faktor (SPF) 30 ýa-da has ýokary ․

Dietilheksil Butamido TriazoneUVA we UVB radiasiýasyny aňsatlyk bilen siňdirýän we köplenç gün şöhlesinden we beýleki gün ideg önümlerinde duş gelýän birleşme ․

Kosmetiki ýaglaryň giň toplumynda ajaýyp çözülişi sebäpli, ýokary SPF-lere ýetmek üçin ýeterlik işjeň maddalary goşmak üçin diňe pes derejeler zerurdyr.

10% -e çenli konsentrasiýalarda ulanylýarUVB şöhlelerini we käbir UVA şöhlelerini süzýär ․

Giň spektrli UV sorujy ajaýyp Gün goraýjy faktor berýär Beýleki UV süzgüçleri bilen gowy sinergiýa bar reamsCream Lotions Seums Deodorants Gözellik Sabynlary Gijeki serum Gün şöhleleri Önümler / Reňk kosmetikasy Emulsiýanyň ýag fazasynda ereýär Giň spektrli UV sorujy Gidrofobiki tebigat we onuň erginligi suw çydamly formulalar üçin aňsatlaşdyryldy ․

Dietilheksil Butamido TriazoneUVA we UVB radiasiýasyny aňsatlyk bilen siňdirýän triazine esaslanýan organiki birleşme ․Iskotrizinol köplenç gün şöhlesinden we beýleki gün ideg önümlerinde bolýar ․


Iş wagty: 14-2022-nji sentýabr