Bakuchiol: Retinolyň täze, tebigy alternatiwasy

Bakuchiol näme?
Nazariýanyň pikiriçe, ösümlikdäki käbir maddalar witiligo ýaly şertleri bejermek üçin eýýäm ulanylýar, ýöne ösümlikden bakuchiol ulanmak soňky döwürde ulanylýar.

 

OIP-C

2019-njy ýylda geçirilen gözlegde, retinol bilen bakuchiol arasynda gyrmalary bejermekde we giperpigmentasiýada hiç hili tapawut tapylmady.2 Retinol ulanyjylary deriniň guraklygyny we çişmegini has köp başdan geçirdiler.Çwalek sözüniň üstüni ýetirýär: "Beýleki gözlegler, çyzyklaryň / ýygyrtlaryň, pigmentasiýanyň, çeýeligiň we bakuchiol bilen berkligiň gowulaşandygyny habar berdi.

Bakuchiolyň deri üçin peýdalary
Gowy görünýär, şeýlemi?Öň bellenip geçilişi ýaly, bakuchiol diňe inçe çyzyklary, tegmilleri we deriniň deň däl reňkini nyşana almakda retinol ýaly täsirli däldir;az gaharlandyrýar.Nazarian: "Retinol ýaly, bakuchiol deri öýjüklerinde genetiki ýoly döredýär we deriniň saglygy we garramaga garşy peýdaly birnäçe kollagen görnüşini döredýär" -diýdi Nazarian.Şeýle-de bolsa, ol guraklyga ýa-da gahar-gazaba sebäp bolmaýar.Mundan başga-da, derini güne has duýgur edip bilýän retinoldan tapawutlylykda (günüň dowamynda SPF geýmegi hökman unutmaň) bakuchiol, deriniň günüň zyýanly şöhlelerine has az duýgur bolmagyna kömek edip biler.

Iňlis Dermatologiýa Journalurnalynda ozal agzalan gözlegiň netijesine görä, 12 hepdeden soň bakuchiol bilen bejergi alýan adamlarda gyrmalar, pigmentasiýa, çeýeligi we fotodamage görnüşinde ep-esli gowulaşma boldy.2 Tomas garrylyga we anti-anti-üstesine-de goşýar; çişme häsiýetleri, bakuchiol düwürtige garşy häsiýetleri hem güýçlendirýär.

Agşam deriniň äheňi:
Bakuchiol, gara tegmilleriň ýa-da giperpigmentasiýa ýerleriniň görünmegini azaltmak üçin derä çuňňur aralaşýar.
Inçe çyzyklaryň görnüşini peseldýär:
Retinol ýaly, bakuchiol öýjükleriňize täzeden döremegi we kollagen ýasamagy, deriňizi “süpürmegi” we çyzyklaryň we tegmilleriň görünmegini azaltmagy buýurýar.
Guramagyna ýa-da gaharlanmagyna sebäp bolmaýar:
Retinol we beýleki derini bejermek maddalary derini guradyp ýa-da gahar-gazaba sebäp bolup bilýän bolsa-da, bakuchiol has ýumşak we hiç hili gyjyndyrma sebäp bolmaýar.
Deriniň öýjükleriniň täzelenmegini çaltlaşdyrýar:
Bakuchiol, öýjükleriňize kollagen önümçiligini we öýjük dolanyşygyny artdyrmagyň wagty gelendigini görkezýär.
Deriniň ähli görnüşleri üçin amatly:
Deride mylaýym bolmak bilen, her kim bakuchiol ulanyp biler.
Derini köşeşdirmäge we bejermäge kömek edýär:
Öýjükleriň dolanyşygyny we sagdyn öýjükleriň täzelenmegini öňe sürmek bilen, bakuchiol deriňizi içiňizden köşeşdirmäge we bejermäge kömek edip biler.

Bakuchiolyň ters täsirleri
Tomas häzirki wagtda "islenmeýän ýa-da ýaramaz täsirleri görkezýän belli barlaglaryň ýokdugyny" aýtdy.Nazarly razy bolsa-da, entek has täze önümdigini sözüniň üstüne goşdy.
"Retinol däldigi sebäpli, göwrelilikde we ene süýdi bilen iýmitlendirmekde howpsuz bolmak mümkinçiligi bar" -diýýär.Bagyşlamakdan elmydama howpsuz bolmak has gowudyr, şonuň üçin has köp okuwlara garaşmagy maslahat berýär
göwreli ýa-da ene süýdi bilen iýmitlenýän mahaly bakuchiolyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin çykmak.

Sorag-jogap
Näme üçin retinolyň alternatiwasy hökmünde bakuchiol ulanarsyňyz?
Retinol ýaly, bakuchiol inçe çyzyklaryň we tegmilleriň öňüni almaga kömek edýär, şol bir wagtyň özünde deriniň berkligini we çeýeligini ýokarlandyrýar.3 Retinoldan tapawutlylykda bakuchiol tebigy we wegetarian.

Bakuchiol retinol ýaly täsirlimi?
Diňe retinola garanyňda az gaharlandyryjy bolman, bakuchiol hem retinol ýaly täsirli tapyldy.2 Bu duýgur deri bolanlar ýa-da giriş önümi üçin ajaýyp çözgüt.

Deride bakuchiol nädip ulanmaly?
Zardyň yzygiderliligi bilen bakuchiol nemlendirijiden öň arassalanan derä (nemlendirijiden has inçe bolany üçin) ulanylmaly we günde iki gezek ulanylmaly.


Iş wagty: Maý-20-2022