Bakuchiol, bu näme?

Garrylygyň alamatlaryny almaga kömek edýän ösümlikden alnan derini bejermek düzümi.Bakuchiolyň derisinden başlap, ony gündelik işiňize nädip goşmalydygyňyzdan başlap, bu tebigy düzüm hakda bilmeli zatlaryňyzy tapyň.

 

NämePromaCare BKL?

 

“PromaCare BKL”, “Psoralea corylifolia” ösümliginiň ýapraklarynda we tohumlarynda tapylan wegetarian derini bejermek maddasydyr.Güýçli antioksidantdyr, daşky gurşawyň täsirinden deriniň reňkini görnetin azaldýar we deride belli bir rahatlandyryjy täsir edýär.“PromaCare BKL” inçe çyzyklaryň we tegmilleriň daşky görnüşini hem azaldyp biler, şonuň üçin has köp derini bejerýän önümlerde görýärsiňiz.“PromaCare BKL” -iň kökleri Hytaý lukmançylygynda ýüze çykýar we iň soňky gözlegler deriniň ähli görnüşleri üçin derwaýys programmanyň özboluşly peýdalarynyň bardygyny görkezýär.

 

NädipPromaCare BKLişleýärsiňizmi?

 

“PromaCare BKL” derini rahatlandyrmaga we duýgurlyk we reaktiwlik bilen baglanyşykly meseleleri azaltmaga kömek edýän rahatlandyryjy häsiýetlere eýedir.Şeýle hem güýçli antioksidant bolup, erkin radikallary nyşana alyp, inçe çyzyklar we berkligi ýitirmek ýaly garrylyk alamatlaryna garşy göreşmäge kömek edýär.Antioksidantlar derini hapalanmakdan we zeper ýetirip biljek daşky gurşaw streslerinden goramaga kömek edýär.

 

“PromaCare BKL” düwürtik derisini bejermek önümlerini gören bolmagyňyz mümkin.“PromaCare BKL” -iň köşeşdiriji we köşeşdiriji aýratynlyklary, garrylyk alamatlaryny görkezip başlaýan deriden başga-da düwürtikli deri bolanlara kömek edip biler.

 

Näme edýärPromaCare BKLet?

 

Gözlegler, “PromaCare BKL” -iň deri üçin garramaga garşy birnäçe peýdasynyň bardygyny görkezdi.Inçe çyzyklaryň we tegmilleriň görünmegini azaldyp, berkligi dikeltmäge, deriniň gurluşyny arassalamaga we hatda deriniň reňkini çykarmaga kömek edip biler.“PromaCare BKL”, derisine duýgurlyk alamatlaryny görkezýänler üçin derini köşeşdirmäge kömek edýär.

 

Retinol bilen jübütlenende, PromaCare BKL ony durnuklaşdyrmaga we uzak wagtlap täsirli saklamaga kömek edip biler.“PromaCare BKL” hem-de retinoly öz içine alýan önümleri ulanmagyň ýene bir peýdasy, bakuiolyň köşeşdiriji ukyby deriniň has köp mukdarda retinola çydamly bolmagydyr.

 

Nähili ulanmakPromaCare BKL?

 

Arassalanan ýüzi we boýny “PromaCare BKL” ekstraktyny öz içine alýan derini bejermek önümleri ulanylmaly.Önümleriňizi iň inçe we iň galyň tertipde ulanyň, şonuň üçin “PromaCare BKL” önümiňiz ýeňil serum bolsa, nemlendirijiňizden öň ulanylmaly.Irden “PromaCare BKL” ulanýan bolsaňyz, 30 ýa-da ondan ýokary bahaly giň spektrli SPF bilen yzarlaň.

 

Ulanmalymy?PromaCare BKLSerum ýa-daPromaCare BKLNebit?

 

Derini bejermek önümleriniň sanynda “PromaCare BKL” barlygy sebäpli, önümiň gurluşynyň netijeliligine täsir etmeýändigini bilip rahatlanarsyňyz.Has möhüm zat, “PromaCare BKL” -iň konsentrasiýasy;Gözlegler, 0,5-2% aralygyndaky mukdarlaryň görünýän artykmaçlyklary almak üçin amatlydygyny görkezdi.

 

Gündelik işiňizde beýleki önümler bilen aňsatlyk bilen gatlak döredýän ýeňil formula isleseňiz, “PromaCare BKL” serumu ýa-da losyon ýaly bejergini saýlaň.Bakuchiol ýagy gury, suwsuz deri üçin ajaýyp.Has agyr ýag esasly formula ulanýan bolsaňyz, adatça iň soňky ädim hökmünde gije ulanylmaly.

 

Nädip goşmalyPromaCare BKLderini bejermek işine

 

Derini bejermek işiňize bakuchiol önümini goşmak aňsat: AHA ýa-da BHA eksfoliantyny arassalanyňyzdan, tonlanyňyzdan we günde bir ýa-da iki gezek ulanyň.Önüm bakuchiol serumu bolsa, nemlendirijiniň öňünde çalyň.“PromaCare BKL” bilen nemlendiriji bolsa, serumdan soň çalyň.Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, bakuchiol ýagy gijelerine iň oňat ulanylýar (ýa-da her gün irden SPF däl derini bejermek önümleriniň birine bir damja ýa-da iki damja garmaly).

 

Is PromaCare BKLretinola tebigy alternatiwa?

 

“PromaCare BKL” köplenç retinola tebigy alternatiwa diýilýär.Bu “PromaCare BKL-retinol” alternatiw baglanyşygy, “PromaCare BKL” derini gowulaşdyrýan käbir ýollardan ugur alýar;emma, A witaminiň düzümi ýaly doly işlemeýär.“Retinol” we “PromaCare BKL” inçe çyzyklary, tegmilleri we garrylygyň beýleki alamatlaryny azaldyp biler we ikisini hem öz içine alýan önümi ulanmak gaty dogry.

 

Muny nädip etmeli?

 

“PromaCare BKL” bilen işleýän önüm üçin ulanylyşy ýokarda aýdylyşy ýaly bolar.Retinol bilen “PromaCare BKL” -ni birleşdirmek, hersiniň bir-birine meňzeş we üýtgeşik peýdalaryny üpjün edýär, üstesine-de “PromaCare BKL” A witamine tebigy durnuklaşdyryjy täsir edýär, köşeşdiriji häsiýetleri deriniň retinolyň dürli güýçlerine çydamlylygyny ýokarlandyryp biler.

Günüň dowamynda SPF 30 ýa-da ondan uly bahaly giň spektrli gün şöhlesi bilen tamamlaň.

 

“PromaCare BKL” gün şöhlesinde durnukly we derini güne duýgur edýändigi belli däl, ýöne garrylyga garşy her bir maddada bolşy ýaly, iň oňat netijeleri almak (saklamak) üçin gündelik UV goragy zerurdyr.图片 2

 


Iş wagty: 31-2022-nji mart