“ÇAGA FOAMYNY” ”PEODDALARY WE EDILMELERI (SODIUM COCOYL ISETHIONATE)

Smartsurfa-SCI85 näme?Natriý kokaýly iş)?

Adatdan daşary ýumşaklygy sebäpli “Çaga köpük” diýlip atlandyrylýan Smartsurfa-SCI85.Çig mal, Izetion kislotasy diýilýän sulfan kislotasynyň bir görnüşinden, şeýle hem Kokos ýagyndan alnan ýag kislotasyndan ýa-da natriý duzundan ybarat sýrfaktantdyr.Bu haýwanlardan, ýagny goýunlardan we mallardan alnan natriý duzlarynyň adaty ornundyr.

Smartsurfa-SCI85 PEENDALARY

Smartsurfa-SCI85 ýokary köpüklemek ukybyny görkezýär, derini suwlandyrmaýan durnukly, baý we mahmal deri öndürýär, suwsyz önümlere goşmaça derini ideg etmek, saç ideg etmek we hammam önümleri üçin amatly edýär.Gaty we ýumşak suwda deň derejede täsir edýän bu ýokary öndürijilikli surfaktant, suwuk şampunlara we bar şampunlaryna, suwuk sabynlara we bar sabynlaryna, hammam çüýşelerine we hammam bombalaryna, şeýle hem jel ýuwmak üçin iň meşhur seçimdir. köpükli önümler.

Lighteňil ysly we sowadyjy arassalaýjy serişde, bäbekleriň näzik derisinde ulanmak üçin ýumşakdyr, bu makiýaup, şahsy ideg önümleri we tebigy hajathana üçin ideal surfaktant bolýar.Suw bilen ýagyň garyşmagyna mümkinçilik berýän emulsiýa häsiýeti, sabyny we şampunlary iň meşhur bir elemente öwürýär, sebäbi hapalary özüne birikdirmäge höweslendirýär, bu bolsa öz gezeginde ýuwulmagyny aňsatlaşdyrýar.Onuň köpükli köpük kuwwaty we sowadyş täsiri saçlary we derini suwly, ýumşak we ýüpek ýaly duýýar.

Smartsurfa-SCI85 Ulanyşlary

Smartsurfa-SCI85 formulasyna goşmak üçin çipleri eremezden ozal ezmek maslahat berilýär, sebäbi bu olaryň ereýän tizligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.Ondan soň, beýleki surfaktantlar bilen aňsat garyşmak üçin Smartsurfa-SCI85 pes otda haýal gyzdyrylmaly.Surfaktant fazany ýokary gyrkyjy taýak blenderini ulanyp garyşdyrmak maslahat berilýär.Bu çemeleşme, taýak blenderini ähli maddalary birbada garyşdyrmak üçin ulanylsa, bolup biläýjek artykmaç köpüklenmegiň öňüni almaga kömek edýär.Ahyrynda, formulanyň galan bölegine sýrfaktant garyndysy goşup bolýar.

ÖNÜMLERINIY SÖPGI we funksiýasy

TERJIME

Bu görnüşe goşulanda…

Suwuk sabyn

Şampun

Duş jeli

Çaga önümleri

Smartsurfa-SCI85(n) hökmünde işleýär:

 • Arassalaýjy
 • Köpükleýji agent
 • Emollient
 • Nemlendiriji
 • Kondisioner
 • Enumşadyjy

Bu kömek edýär:

 • Hapany galdyryň we aýyryň
 • Guraklykdan goramak üçin saçyňyzy we deriňizi nemlendiriň
 • Baý, köpükli deri dörediň
 • Aýazyň öňüni alyň
 • Önümiň ýapyşygyny ýokarlandyrmak
 • Nemlendiriň, ýagdaýy we ýumşadyň
 • Aljyraňňylygy azaltmak

Maslahat berilýän iň ýokary doza10-15%

Bu görnüşli formulalara goşulanda…

Bar sabyn

Vanna bombalary

Köpükli hammam ýagy / hammam gamçysy / krem ​​sabyny

Bubble barlar

Smartsurfa-SCI85(n) hökmünde işleýär:

 • Nemlendiriji
 • Emollient
 • Arassalaýjy
 • Enumşadyjy
 • Kondisioner
 • Köpükleýji agent

Bu kömek edýär:

 • Formulýasiýalary emulsiýa ediň we kremir gurluşyna goşant goşýan ýapyşyklygyny ýokarlandyryň
 • Hapany galdyryň we aýyryň
 • Derini köşeşdiriň
 • Gyjyndyrmagy, döwülmegi we gabygyny azaltmak üçin derini gidrat, ýagdaýy we ýumşadyň

Maslahat berilýän iň ýokary doza3% -20%

Smartsurfa-SCI85 HOWPSUZmy?

Beýleki ähli täze ugurlar Aromatika önümlerinde bolşy ýaly, Smartsurfa-SCI85 çig mal diňe daşarky ulanmak üçin.Bu önümi bejeriş maksatly ulanmazdan ozal lukman lukmanyna ýüz tutmak hökmandyr.Göwreli we emdirýän aýallara, şeýle hem derisine duýgur aýallara lukmanyň lukmançylyk maslahaty bolmazdan Smartsurfa-SCI85 çig malyny ulanmazlyk maslahat berilýär.Bu önüm elmydama çagalar, esasanam 7 ýaşa çenli çagalar üçin elýeterli bolmadyk ýerde saklanmalydyr.

Smartsurfa-SCI85 çig mal ulanmazdan ozal derini barlamak maslahat berilýär.Bu, 1 Smartsurfa-SCI85 çipini 1 ml ileri tutulýan Carrier ýagynda eredip we bu garyndynyň bir ululykdaky mukdaryny duýgur bolmadyk deriniň ownuk ýerine ulanmak arkaly amala aşyrylyp bilner.Smartsurfa-SCI85 hiç wagt gözüň, içki burnuň we gulagyň golaýynda ýa-da deriniň başga bir duýgur ýerlerinde ulanylmaly däldir.Smartsurfa-SCI85-iň bolup biljek zyýanlary gözüň gyjyndyrylmagyny we öýkeniň gyjyndyrylmagyny öz içine alýar.Gorag elliklerini, maskalary we äýnekleri bu önüm ulanylanda islän wagtyňyz geýmek maslahat berilýär.

Allergiki reaksiýa ýüze çykan halatynda önümi ulanmagy bes ediň we saglygy bahalandyrmak we degişli düzediş çäreleri üçin derrew lukmana, farmasewt ýa-da allergist bilen habarlaşyň.Sidearamaz täsirleriniň öňüni almak üçin, ulanmazdan ozal lukman hünärmeni bilen maslahatlaşyň.

图片 1


Iş wagty: 31-2022-nji mart