Nol gaharlanma bilen hakyky netijeler üçin tebigy retinol alternatiwalary

Dermatologlar, kollageniň köpelmegine, ajallaryň azalmagyna we kemçilikleriniň döremegine kömek etmek üçin kliniki gözleglerde A witaminden alnan altyn standart düzümi bolan retinol bilen gyzyklanýar.Tutmak?Retinol diňe bir köp adam üçin gaty gaharlandyryjy we agyryly däl (pikir ediň: ýalpyldawuk, gyzyl we çig deri), Daşky gurşaw boýunça iş toparynyň pikiriçe, bu köp sebäplere görä, şol sanda “belli adam köpeliş toksisi” diýen aladalary hem öz içine alýar.cgarynja ”we ýürek-damar keseli we rak keseli bilen baglanyşykly.

Biziň üçin bagtly, tebigatyň retinol bilen deňeşdirip boljak başga çözgütleri bar.Indi, olaryň birmeňzeşdigini aýtmaýarys, ýöne olar size ýalpyldawuk we ýaş görünmäge kömek eder, töwekgelçilikler we ýanma duýgusy bolmazdan.

 

PromaCare BKL-Retinol üçin ideal tebigy çalyşma

Bakuchiol, Psoralea corylifolia ösümlik ösümliginiň ýapraklarynda we tohumlarynda köp bolan bir madda (hytaý we Aýurvedik lukmançylygynda deri ýagdaýlaryny bejermekde ulanylýar).Resveratrolyň şuňa meňzeş gurluşyna eýe bolan önüm, garramaga garşy iň oňat tebigy çeşme bolup, ýeňil durnuklylykda, retinolyňkydan has gowudyr.

 

AtdaiesHalkara kosmetika ylmy Journalurnalynda çap edilen gatnaşyjylar üç aýyň dowamynda günde iki gezek bakuchiol ulandylar we inçe çyzyklarda, tegmillerde, gara tegmillerde, berklikde, elastiklikde we fotodamage peselmeginde düýpli gowulaşma gördüler.Gözlegçiler bakuchiol "gen aňlatmasyny retinol ýaly kadalaşdyrmak arkaly garramaga garşy birleşme bolup biler" diýen netijä geldiler.

RC (1)

Bakuchiol hakda has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, Uniproma bilen habarlaşyp bilersiňiz.


Iş wagty: 25-2022-nji aprel