In-Cosmetics Ispaniýada üstünlikli görkezişimiz

“Uniproma” -nyň “In-Cosmetics Ispaniýa 2023” sergisinde üstünlikli serginiň bardygyny habar bermekden hoşal. Köne dostlarymyz bilen täzeden baglanyşyp, täze keşpler bilen begendik.Otagymyza baryp görmek we innowasiýa önümlerimiz bilen tanyşmak üçin wagt sarp edeniňiz üçin sag boluň.

Sergide özboluşly ýokary tehnologiýaly gaýtadan işlemek usullaryny ulanýan birnäçe düýbüni tutujy önümleri hödürledik.Önümlerimizde birnäçe amaly bar we islendik kosmetiki çyzyk üçin ajaýyp goşundy.Bu önümleriň siziň gözelligiňizi we derini bejermek işleriňizi nädip ýokarlandyrjakdygyny görüp begenýäris.

Mundan başga-da, “PromaShine 310B” ýyldyz önümimizi hödürländigimize buýsanýarys.Bu ajaýyp önüm, bölejikleri deň paýlaýan we ajaýyp örtügi üpjün edýän, ýerüsti, gün şöhlesinden we beýleki makiýaup önümlerinde ulanmak üçin amatly bolan özboluşly ýerüsti bejeriş prosesini ulanýar.

Kompaniýamyz hakda has köp zat öwrenmäge we önümlerimiziň köp peýdalaryny öwrenmäge wagt taparsyňyz diýip umyt edýäris.Siziň bilen işleşmäge we size derini bejermegiň ajaýyp görnüşlerini hödürlemäge begenýäris

下载


Iş wagty: 14-2023-nji aprel