Habarlar

 • 4 nemlendiriji maddalar Gury deri ýylyň dowamynda zerur

  4 nemlendiriji maddalar Gury deri ýylyň dowamynda zerur

  Gury derini saklamagyň iň oňat (we iň aňsat!) Usullaryndan biri, nemlendiriji serumlardan we baý nemlendirijilerden tä kremlere we köşeşdiriji losýonlara çenli hemme zady ýüklemekdir.Easyeňil bolsa-da ...
  Koprak oka
 • Ylmy syn, Thanakanyň 'tebigy gün şöhlesi' hökmünde potensialyny goldaýar.

  Ylmy syn, Thanakanyň 'tebigy gün şöhlesi' hökmünde potensialyny goldaýar.

  Günorta-Gündogar Aziýa agajynyň Thanaka ekstraktlary, gün şöhlesinden goramak üçin tebigy alternatiwalary hödürläp biler, Malaýziýadaky we Jalan Uniwersitetiniň alymlarynyň täze yzygiderli synyna görä ...
  Koprak oka
 • Durmuşyň sikli we düwürtik tapgyrlary

  Durmuşyň sikli we düwürtik tapgyrlary

  Açyk deri saklamak hiç haçan aňsat iş däl, hatda derini bejermek tertibini T.-e çenli dowam etdirseňizem, bir gün ýüzüňiz kemsiz, ertesi gün açyk gyzyl düwürtik ortada ...
  Koprak oka
 • Köpugurly garrylyga garşy agent-gliseril glýukozid

  Köpugurly garrylyga garşy agent-gliseril glýukozid

  Myrothamnus ösümligi, umumy suwsuzlygyň uzak wagtlap ýaşamak üçin özboluşly ukybyna eýedir.Suddenlyöne birden, ýagyş ýaganda, birnäçe sagadyň içinde gudrat bilen täzeden gök öwüsýär.Rainagyş durandan soň, ...
  Koprak oka
 • Performanceokary öndürijilikli surfaktant - Natriý kokoýl isetionat

  Performanceokary öndürijilikli surfaktant - Natriý kokoýl isetionat

  Häzirki wagtda sarp edijiler ýumşak, durnukly, baý we mahmal köpük öndürip bilýän, ýöne derini suwlandyrmaýan önümleri gözleýärler, Şeýlelik bilen ýumşaklyk, ýokary öndürijilikli surfaktant zerur ...
  Koprak oka
 • Çaga derisine ideg etmek üçin ýumşak sýrfaktant we emulsifikator

  Çaga derisine ideg etmek üçin ýumşak sýrfaktant we emulsifikator

  Kaliý setil fosfat, esasan önümiň gurluşyny we duýgurlygyny ýokarlandyrmak üçin dürli kosmetika serişdelerinde ulanmak üçin iň amatly emulsifikator we surfaktantdyr.Köp maddalar bilen ýokary derejede gabat gelýär ....
  Koprak oka
 • 2021-nji ýylda gözellik we BEYOND

  2021-nji ýylda gözellik we BEYOND

  2020-nji ýylda bir zady öwrenen bolsak, çaklama ýaly zat ýok.Öňünden aýdyp bolmajak waka bolup geçdi we hemmämiz çaklamalarymyzy we meýilnamalarymyzy ýyrtyp, çyzgy tagtasyna dolanmaly bolduk ...
  Koprak oka
 • GÖZEGÇILIK SANATY NOWDIP GELIP BOLAR

  GÖZEGÇILIK SANATY NOWDIP GELIP BOLAR

  COVID-19, 2020-nji ýylda biziň neslimiziň iň taryhy ýyly hökmünde kartada ýerleşdirildi.Wirus ilkinji gezek 2019-njy ýylyň ahyrynda peýda bolup başlanda, global saglyk, ykdysadyýet ...
  Koprak oka
 • Ondan soň DÜN:.: 5 ÇYK MATERIALLAR

  Ondan soň DÜN:.: 5 ÇYK MATERIALLAR

  5 Çig mal Soňky birnäçe onýyllykda çig mal pudagynda ösen innowasiýalar, ýokary tehnologiýa, çylşyrymly we täsin çig mal agdyklyk etdi.Hiç haçan ýeterlik däldi, edil ykdysadyýet ýaly, n ...
  Koprak oka
 • Koreý gözelligi henizem ösýär

  Koreý gözelligi henizem ösýär

  Günorta Koreýanyň kosmetika eksporty geçen ýyl 15% ýokarlandy.K-Gözellik ýakyn wagtda ýok bolmaz.Günorta Koreýanyň kosmetika eksporty geçen ýyl 15 göterim ýokarlap, 6,12 milliard dollara ýetdi.Girdeji atribut ...
  Koprak oka
 • PCHI China 2021-de Uniproma

  PCHI China 2021-de Uniproma

  “Uniproma” Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän “PCHI 2021” sergisinde.“Uniproma” UV süzgüçleriniň, iň meşhur derini ýagtylandyryjy we garrylyga garşy serişdeleri, şeýle hem ýokary täsirli nemleri getirýär ...
  Koprak oka
 • Gün ideg bazaryndaky UV süzgüçleri

  Gün ideg bazaryndaky UV süzgüçleri

  Güne ideg, esasanam güne garşy goramak, şahsy ideg bazarynyň iň çalt ösýän segmentlerinden biridir.Şeýle hem, UV goragy indi köp sanly ...
  Koprak oka