Niasinamid deri üçin näme edýär?

312053600

Niasinamidiň derini bejermek düzümi hökmünde köp peýdasy bar:

Giňeldilen gözenekleriň daşky görnüşini azaldyň we “mämişi gabygy” dokalan derini gowulaşdyryň

Deriniň çyglylygy ýitirmekden we suwsuzlanmakdan goramagyny dikeltmek

Deri reňkini we günüň zeperlenmeginden reňkleri görünýär

Retinol we C witamini ýaly başga-da ajaýyp derini ideg edýän maddalaryň arasynda niasinamid, derini ideg etmek we deriniň görnüşleri üçin köp taraplylygy sebäpli tapawutlanýar.

Siziň köpüňiziň biz hakda bilşiňiz ýaly, ýöne bilmeýänler üçin haýsydyr bir ingredient barada çykaran netijelerimiz elmydama neşir edilen gözlegleriň hakykatdygyna esaslanýar we niasinamid baradaky gözleg onuň aýratynlygyny biragyzdan görkezýär.Dowam edýän gözlegler, töweregindäki iň tolgundyryjy deri ideg maddalarynyň biridigini tassyklaýar.

Niasinamid näme?

B3 witamini we nikotinamid diýlip hem bilinýän niasinamid, suwda erän witamin bolup, ulaldylan gözenekleri görnükli azaltmaga, gözüňi berkitmäge ýa-da gözenekleri uzatmaga, deriniň deňsizligini gowulaşdyrmaga, inçe çyzyklary we ýygyrtlary ýumşatmaga, derini tebigy maddalar bilen işleýär. garaňkylyk we gowşak ýerini güýçlendirmek.

Niasinamid, deriniň päsgelçiligini gowulaşdyrmak ukyby sebäpli daşky gurşawa ýetirilýän zyýany hem azaldar (ilkinji goranyş ugry), üstesine-de deriniň geçmişdäki zeper alamatlaryny bejermegine kömek edýär.Gözden geçirilmese, gündelik hüjümiň bu görnüşi derini köne, reňkli we az şöhle saçýar.

Niasinamid deriňiz üçin näme edýär?

Niasinamid ulaldylan gözenekleriň daşky görnüşini azaltmak ukyby bilen iň meşhurdyr.Gözlegler, bu B witaminiň gözenekleri azaldýan jadysynyň nähili işleýändigi barada doly düşünip bilmedi, ýöne niasinamidiň gözenek astynda kadalaşdyrmak ukyby bar we bu täsir nebitiň we galyndylaryň yza çekilmezliginde möhüm rol oýnaýar dykylmagyna we gödek, çişikli derä eltýär.

Dykylma emele gelip, ýaramazlaşdygyça gözenekler öwezini dolmak üçin uzalýar we görjek zadyňyz ulaldylan gözeneklerdir.Niasinamidiň yzygiderli ulanylmagy gözenekleriň tebigy ululygyna gaýdyp gelmegine kömek edýär.Günüň zeperlenmegi gözenekleriň hem uzalmagyna sebäp bolup biler, bu bolsa käbirleriniň “mämişi gabygynyň derisi” diýip häsiýetlendirmegine sebäp bolup biler.Niasinamidiň has ýokary konsentrasiýasy görnüp biler

Deriniň goldaw beriji elementlerini düzmek we köplenç mämişi gabygynyň gurluşyny ep-esli gowulandyrmak arkaly gözenekleri berkidiň.

Niasinamidiň beýleki artykmaçlyklary, çyglylygyň ýitmegine we suwsuzlanmagyna garşy deriniň ýüzüni täzelemäge we dikeltmäge kömek edýär.Keramidler wagtyň geçmegi bilen tükenende, deriniň gury, ýalpyldawuk derilerinden başlap, aşa duýgur bolýança dürli kynçylyklara sezewar bolýar.

Niasinamidiň zyýanly täsirleri näme?

Derini köşeşdiriji önümlerde we kosmetika önümlerinde niasinamid her bir ingredient sanawynda.Antioksidant we çişmä garşy roly deriniň gyzarmagyny azaltmaga kömek edýändigi görkezildi.Şeýle-de bolsa, niasinamid kabul edilende gyzarmak ýaly zyýanly täsirler käwagt ýüze çykyp biler.

Käbir hadysalarda, esasanam duýgur deri bolan adamlarda niasinamid deriniň gyjyndyrylmagyna sebäp bolup biler.Käbir adamlarda bolsa, bu gury derini azaldýan gaty rahatlandyryjy maddadyr.Niasinamidiň, esasanam ýaňak we burun ýaly duýgur ýerlerde we gözüň töwereginde gyzarma, gyjyndyrma, bokurdak ýa-da ýanmak ýaly ýüzüň gyzarmagyna sebäp bolýandygy görkezildi.allergiki dermatit.Bu alamatlar ýüze çykanda, ulanyjy yzygiderli akýan suwuň aşagynda köp arassa suw bilen ýuwup, önümi deriden derrew aýyrmalydyr.

Niasinamid kabul edilende zyýanly täsirleriň sebäbitheýokary konsentrasiýada ulanyň(niasin).Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylaryň hyýanatçylyk diýlip hem bilinýän köp ulanýandyklaryna düşünmegiň başga bir sebäbi.(Şeýle-de bolsa, synçylar başga bir maddanyň deriniň gyjyndyrylmagyna sebäp bolup biljekdigini aradan aýyryp bilmeýärler.) Gyjyndyrma mehanizmi, bedeniň ýokary derejesini siňdiren mahalydyr.niasinkonsentrasiýasyniasinýokarlanýar.Serum gistamin derejesi deri allergiýasyna ýykgyn edýän adamlarda allergiki täsirleri döredýär.

Kosmetikadaky niasinamid derini nemlendirmek we ýagtylandyrmak üçin güýçli maddadyr.Skinöne derini ideg etmek formulalarynda ýokary konsentrasiýalarda ulanylanda,niasinderiniň gyjyndyrylmagyna sebäp bolup biler.Şonuň üçin niasinamidi ulanmagy saýlamakakyllypesniasin düzümiderini ideg etmek üçin ýaramaz täsirlerden gaça durýar, sebäbi aşa köp ulanmak deriniň gyzarmagyna ýa-da çişmegine sebäp bolup biler.

“Uniproma” örän pes niasinli täze “PromaCare NCM” çykardy.Niasiniň düzümi 20ppm-den az, formulalara has täsirli aklamak effektini gazanmak üçin önümiň dozasyny köpeltmäge mümkinçilik berýär, ýöne deride hiç hili gyjyndyrma döredýär.

Sizi gyzyklandyrýar, jikme-jiklikler üçin şu ýere basyň:“PromaCare-NCM” (Ultralow nikotin kislotasy)

 


Iş wagty: Awgust-12-2022