PromaCare-TA / Tranexamik kislotasy

Gysga düşündiriş:

“PromaCare-TA”, BSG-nyň sanawynda esasy antifibrinolitiki serişdedir.Adaty gemostatiki derman hökmünde ulanyldy. Bu plazminogeniň ganda plazmini saklamagy üçin derman.Traneksamik kislota plazminogeniň işjeňleşmegini bäsdeşlik edip saklaýar (şeýlelik bilen, plazminogeniň plazmine (fibrinolizine) öwrülmegini azaldýar, fibrin damarlaryny, fibrinogen we beýleki plazma beloklaryny, şol sanda V we VIII prokoagulant faktorlaryny peseldýän ferment.Traneksamik kislota plazmin işjeňligini gönüden-göni saklaýar, ýöne plazminiň emele gelmegini azaltmak üçin zerur bolan has ýokary dozalar talap edilýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-TA”
CAS 1197-18-8
Haryt ady Traneksamik kislotasy
Himiki gurluşy
Arza Lukmançylyk
Bukja Deprek üçin 25 kg
Daş görnüşi Ak ýa-da diýen ýaly ak, kristal güýji
Derňew 99.0-101.0%
Çözüw Suwda ereýär
Ýaramlylyk möhleti 4 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.

Arza

Traneksamik kislotasy, palta kislotasy diýlip hem atlandyrylýar, klinikada köplenç ulanylýan antikoagulyantlardan biri bolan antifibrinolitik aminokislotadyr.

Bu önüm aşakdakylar üçin ulanylyp bilner:

1. Prostatanyň, peşew çykaryşynyň, öýkeniň, beýniniň, ýatgynyň, böwrek mäziniň, tiroidiň, bagryň we plazminogen işjeňleşdirijisine baý beýleki organlaryň trawma ýa-da hirurgiki gan akmagy.

2. Dokuma plazminogen işjeňleşdiriji (t-PA), streptokinaza we urokinaza garşy antagonist ýaly trombolitiki serişdeler hökmünde ulanylýar.

3. Fibrinolitiki gan akma sebäpli dörän abort, plasental eksfolýasiýa, çaga dogluşy we amniotik suwuklyk emboliýasy.

4. Menorragiýa, öňki kameranyň ganamasy we ýerli fibrinoliziň ýokarlanmagy bilen agyr epistaksis.

5. VIII faktor ýa-da IX faktor ýetmezçiligi bolan gemofil näsaglarda diş çykarylandan ýa-da agyz operasiýasyndan soň gan akmagyň öňüni almak ýa-da azaltmak üçin ulanylýar.

6. Bu önüm, subarahnoid ganamasy we intrakranial anewrizma ganamasy ýaly merkezi anewrizmanyň ýarylmagy netijesinde ýüze çykýan ýumşak gan akmanyň gemostazynda beýleki antifibrinolitiki dermanlardan has ýokarydyr.Şeýle-de bolsa, serebral ödem ýa-da beýni infarkty töwekgelçiligine üns berilmelidir.Hirurgiki görkezijileri bolan agyr hassalar barada aýdylanda bolsa, bu önümi diňe sazlaýjy hökmünde ulanyp bolýar.

7. Miras-damar ödemini bejermek üçin hüjümleriň sanyny we agyrlygyny azaldyp biler.

8. Gemofiliýaly näsaglarda işjeň gan akma bolýar.

9. Hloazma belli bir bejeriş täsiri bar.


  • Öňki:
  • Indiki: