Abokary siňdiriş UVA süzgüji - Dietilamino Gidroksibenzoýl Geksil Benzoat

QQ 截图 20220909114544

Güneşli DHHB (Dietilamino gidroksibenzoýl geksil benzoat)UV-A diapazonynda ýokary siňdirişli UV süzgüçdir.Aciti we dowamly fotodamage sebäp bolup biljek ultramelewşe şöhlelerine adam derisiniň çakdanaşa täsirini azaltmak,Güneşli DHHBemulsiýalaryň ýag fazasyna goşulyp bilýän ýagda erän UV süzgüçidir.

EDmaRC aşakdakylary tapdy “Biomonitoring gözlegleri, Daniýa ilatynyň 90% -inden gowragynyň diňe tomus möwsüminde däl, eýsem tutuş ýylyň dowamynda peşewindäki UV süzgüçlerini çykarýandygyny görkezýär.UV süzgüçleriniň diňe gün şöhlesinden däl, eýsem şahsy ideg önümleri, azyk gaplamalary, mebel, eşikler, ýuwujy serişdeler, oýnawaçlar, arassalaýjy serişdeler we başgalar ýaly köp sanly gündelik sarp ediş önümlerinde hem senagat taýdan giňden ulanylmagy sebäpli ýüze çykýar.UV süzgüçleriniň giňden ulanylmagy, reňkleriň gyzarmagyndan we günüň düşmegi sebäpli plastmassanyň eremeginden goramak üçin özboluşly aýratynlyklary sebäpli ýüze çykýar. ”

Güneşli DHHB2005-nji ýylda Europeewropada tassyklandy we ABŞ-da, Günorta Amerikada, Meksikada, Japanaponiýada we Taýwanda satylýar.Klassiki benxofenon derman synpyna meňzeş himiki gurluşy bar we gowy fotostabilligini görkezýär.Gün şöhlesinden goraýan önümlerde 10% -e çenli konsentrasiýalarda ýeke ýa-da beýleki UV sorujylar bilen bilelikde ulanylýar.Örän düşnükli we güýçli UVA goragyny üpjün edýär.

Şeýle hem oňat çözülişi, ajaýyp formula çeýeligi we beýleki UV süzgüçleri we kosmetiki maddalar bilen oňat utgaşyklygy bar.Sunsafe DHHB ajaýyp erkin radikallary goramagy üpjün edýär we uzak wagtlap güne ideg etmek we garrylyga garşy önümler üçin amatlydyr.


Poçta wagty: 09-2022-nji ýyl