Oktokril ýa-da Oktil Metoksitsinat üçin alternatiwalar gözleýärsiňizmi?

Oktokril we Oktil Metoksitsinat gün şöhlesiniň formulalarynda köpden bäri ulanylýar, ýöne önümleriň howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak baradaky aladalaryň artmagy sebäpli soňky ýyllarda bazardan ýuwaş-ýuwaşdan pese gaçýar.

Has ygtybarly, uzak möhletli, giň spektrli UV süzgüç gözleýän bolsaňyz,Sunsafe-BMTZbolmak üçin gowy saýlawdyr.Häzirki wagtda tanalýan iň gowy gün şöhlelerinden biri bolany üçin ykrar etmeli.Gynansagam, FDA bilen tassyklananok, şonuň üçin ABŞ-dan gelýän gün şöhlelerinden tapyp bilmersiňiz (gowy däldigi üçin däl-de, ABŞ-nyň düzgünleri täze gün şöhlelerinden goraýan agentleriň tassyklanmagyny mümkin etmeýänligi sebäpli), ýöne beýleki ýerlerde hem giňden ýaýrandyr Europeewropa, Awstraliýa ýa-da Aziýa ýaly dünýäniň.

Bu giň spektrli (ähli UVB we UVA diapazonyny öz içine alýar, 280-400 nm) himiki gün şöhlelerinden goraýjy, takmynan 310 we 345 nm aralykda goragly we köne UV süzgüçlerinden tapawutlylykda, gaty surata düşýär.UV ýagtylygynyň barlygynda erbetleşmek kyn we meşhur UVA goragçysy ýaly beýleki durnuksyz gün şöhlelerinden goraýan serişdeleri durnuklaşdyrmakda peýdalydyr,Sunsafe-ABZ.

 

SPokary SPF we gowy UVA goragy üçin ýörite döredilen we 2007-nji ýylda geçirilen barlagda EUB-de bar bolan 18 gün şöhlesini deňeşdireniňde hakykatdanam iň gowy SPF goragy bar (olar EUB düzgünleri tarapyndan rugsat edilen iň ýokary konsentrasiýany ulandylar) her 18 gün şöhlesi weSunsafe-BMTZSPF 20 berdi).

 

Bu ýagda erän, biraz sarymtyl poroşok, derä kän siňmeýär.Gün şöhlelerinden goraýan serişde üçin bu gowy habar, sebäbi işini dogry ýerine ýetirmek üçin deriniň üstünde bolmaly.Sidearamaz täsirleri barada aýdanymyzda, bu ýerde-de gowy habar bar: ajaýyp howpsuzlyk profiline eýe we beýleki himiki gün şöhlelerinden tapawutlylykda,Sunsafe-BMTZestrogen işjeňligini görkezmeýär.

 

Elýeterli iň oňat gün şöhlesinden birini tapmakhttps://www.uniproma.com/personal-home-care/.

plýa


Iş wagty: Apr-02-2022