Keramidler näme?

图片 1

NämeKeramidler?
Gyşda deriňiz gurak we suwsuz bolanda, nemlendirmegi öz içine alýarkeramidlergündelik derini bejermek işiňizde oýun çalşyp biler.KeramidlerÇyglylygyň ýitmeginiň öňüni almak üçin deriňizdäki päsgelçilikleri dikeltmäge we goramaga kömek edip biler we gurakdan ýagly, duýgur we düwürtikli her deri görnüşi üçin bir maksat bolup hyzmat edýär.Keramidleriň peýdalary barada has giňişleýin maglumat almak üçin, olary nädip ulanmalydygyny we nireden tapmalydygyny bilmek üçin.

Keramidler näme?
Keramidler tebigy ýagdaýda deriňizde bolýar we deriniň daşky gorag gatlagynyň möhüm düzüm bölegi bolup durýar.Analogiýa ulanmak üçin deriňizdäki öýjükleriň kerpiç, keramidleriň bolsa her kerpiçiň arasyndaky kerpiç ýalydygyny düşündirýär.

Deriňiziň daşky gatlagy, ýagny kerpiç we kerpiç - üýtgemese, gidrasiýa saklaýar we deriniň ýüzüni goramaga kömek edýär.Properlyöne kadaly işlemese, suwuň ýitmegine sebäp bolýar.Bu “diwar” döwülende deriniň has gurak, çişip we çişip bilýän deri ýagdaýlary üçin has howply bolup biler.Haýwanlardan ýa-da ösümliklerden gelýän tebigy keramidler bar we adam tarapyndan döredilen sintetiki keramidler bar.Sintetiki keramidler, köplenç derini bejermek önümlerinde bolýar.Sagdyn deri päsgelçiligini saklamak üçin açardyr.

Keramidleriň dürli deri görnüşleri üçin peýdalary
Keramidleriň hakyky gözelligi, her deriniň görnüşine peýdaly bolup biler, sebäbi her kimiň derisinde tebigy ýagdaýda keramid bar.Deriňiziň görnüşine garamazdan, keramidler deriniň sagdyn barýeriniň işlemegine kömek eder.

Gury deri üçin bu iň peýdaly bolup biler, sebäbi çyglylygyň gulplanmagyna kömek edýär, duýgur deri üçin bolsa, gaharlandyryjylary gulplamaga kömek edýän bolmagy mümkin.Ilyagly we düwürtikli deri üçin henizem deriniň päsgelçiligini goldamak we düwürtige goşant goşýan bakteriýalar ýaly patogenleri gulplamak, salisil turşusy, benzoýl peroksid we düwürtik dermanlaryndan deriniň guramagynyň ýa-da gaharlanmagynyň öňüni almak möhümdir. retinoidler.

Keramidleri gündelik işe girizeniňizden soň, derrew işleýändiklerini aýdyp bilersiňiz.Deri dikeldilen päsgelçilik sebäpli deriňiz çygly we gidratly duýulmalydyr.


Iş wagty: Noýabr-15-2022