“PromaCare-CRM” toplumy / keramid 1, keramid 2, keramid 3, keramid 6 II

Gysga düşündiriş:

“PromaCare-CRM” toplumy ajaýyp öndürijilige eýedir we dürli kosmetika serişdelerinde giňden ulanylyp bilner. Uzak dowamly nemlendiriji täsir. Deriniň barýerini goramak ukybyny bejeriň.Nemlendiriji / suw gulpy.Uzak wagtlap nemlendiriji täsir edýär.Derini arassalaýar we deriniň barýer goragyny netijeli gowulandyrýar.Inflamokançlyga garşy, deriniň çişligini we guraklygyny gowulandyrýar, deriniň garramagyny netijeli yza süýşürýär.Formuladaky beýleki suwda erän işjeň maddalaryň transdermal siňdiriş tizligini netijeli ösdürýär.Contrhli formula ulgamlaryna degişlidir, kontrendikasiýa ulanmaýar.Esasanam aç-açan suwuk önümleri goşmak bilen kosmetikanyň doly toplumyny ösdürmek üçin amatly.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-CRM” toplumy
CAS No. 100403-19-8
INCI ady Keramid 1, Keramid 2, Keramid 3, Keramid 6 II, Butilen Glikol, Wodorodly Lesitin, Kapril / Oýun Gliseridleri Poligliseril-10 Esterler, Pentilen Glikol, Suw
Arza Toner, çyglylyk losyony, Serumlar, maska, ýüz arassalaýjy
Bukja Deprek üçin 5kg tor
Daş görnüşi Süýtli ak suwuklyk
Gaty mazmun 7.5% min
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Nemlendiriji serişdeler
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza Derini bejermek önümleri: 0,5-10.0%
Derini aç-açan bejermek önümleri: 0,5-5.0%

Arza

Keramid ýag kislotasyndan we sfingosin bazasyndan ybarat birleşme.Acidag kislotasynyň karboksil toparyny we bazanyň amin toparyny birleşdirýän amin birleşmesinden durýar. Adam derisiniň kesikulasynda keramidleriň dokuz görnüşi tapyldy.Tapawutlar sfingosiniň esasy toparlary (sfingosin CER1,2,5 / ösümlik sfingosin CER3,6, 9/6-gidroksi sfingosin CER4,7,8) we uzyn uglewodorod zynjyrlarydyr.

“Promacare-CRM” toplumynyň önüm öndürijiligi: durnuklylyk / aýdyňlyk / dürlilik

Keramid 1: deriniň tebigy sebumyny doldurýar we oňat möhürleýji häsiýetine eýe, suwuň bugarmagyny we ýitmegini azaldýar we barýer işini gowulandyrýar.

Keramid 2: adam derisindäki iň köp keramidlerden biridir.Highokary nemlendiriji funksiýa bar we deriniň zerur çyglylygyny berk saklap bilýär.

Keramid 3: öýjükli matrisa giriň, öýjükleriň ýelmeşmegini, ýygyrtlaryny we garramaga garşy işini täzeden dörediň.

Keramid 6: keratin alyş-çalşyna meňzeş, metabolizmi netijeli ösdürýär.Zeper ýeten deriniň adaty öýjük alyş-çalyş funksiýasy ýok boldy, şonuň üçin deriniň çalt dikelmegi üçin keratinositleriň kadaly metabolizlenmegi zerur.

Doly aç-açan: maslahat berilýän dozada, kosmetiki suw serişdesi formulasynda ulanylanda doly aç-açan duýgur täsir edip biler.

Formula durnuklylygy: ähli konserwantlar, poliollar, makromolekulýar çig mal bilen durnukly formula ulgamyny üpjün edip biler.Andokary we pes temperatura gaty durnukly.


  • Öňki:
  • Indiki: