PromaCare-TA / Tranexamik kislotasy

Gysga düşündiriş:

“PromaCare-TA”, plazminogeniň keratinositlere baglanmagynyň öňüni alyp, keratinositlerdäki UV bilen örtülen plazmin işjeňligini saklaýar, netijede az erkin arahidon turşulyklaryna we PG öndürmek ukybynyň peselmegine sebäp bolýar we bu melanosit tirozinaz işjeňligini peseldýär.Proteazyň ingibitory bolan ýokary täsirli derini agardyjy, melanin önümçiligini togtatýar, esasanam UV sebäpli.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-TA”
CAS No. 1197-18-8
INCI ady Traneksamik kislotasy
Himiki gurluşy
Arza Aklaýjy krem, losyon, maska
Bukja Deprek üçin 25 kg
Daş görnüşi Ak ýa-da diýen ýaly ak, kristal güýji
Derňew 99.0-101.0%
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Derini aklaýan
Ýaramlylyk möhleti 4 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza Kosmetika: 0,5%
Kosmosceuticals: 2.0-3.0%

Arza

“PromaCare-TA” (Traneksamik kislota) proteaz inhibitorynyň bir görnüşidir, peptid baglanyşygynyň gidroliziniň proteaz katalizini saklap bilýär, şeýlelik bilen jyns proteaz ferment işjeňliginiň döremeginiň öňüni alyp, deriniň öýjükleriniň işiniň bozulmagyny we melanini basyp biler. güýçlendiriji faktor topary, melanin usulyny emele getirýän ultramelewşe ýagtylygy sebäpli täzeden kesiň.Funksiýa we netijelilik:

Derini ideg etmegiň hilinde transamin turşusy köplenç möhüm aklaýjy madda hökmünde ulanylýar:

Gara gaýdyp gelmegiň gadagan edilmegi, deriniň gara, gyzyl, sary reňk meselelerini netijeli ýeňilleşdiriň, melanini azaldyň.

Düwürtik yzlaryny, gyzyl gan we gyrmyzy tegmilleri täsirli derejede eritmeli.

Gara deri, gözleriň aşagyndaky gara tegelekler we aziýalylara mahsus sary reňk.

Hloazmany netijeli bejermek we onuň öňüni almak.

Derini nemlendirmek we nemlendirmek, aklamak.

häsiýetli:

1. Gowy durnuklylyk

Adaty aklaýjy maddalar bilen deňeşdirilende, Çuanming kislotasy ýokary durnuklylyga, kislota we aşgar garşylyga eýe bolup, temperatura gurşawyna aňsat täsir etmeýär. Şeýle hem daşaýjy goragy zerur däl, geçiriş ulgamynyň zeperlenmegi, gyjyndyrma aýratynlyklary ýok.

2. Deri ulgamy aňsatlyk bilen siňýär

Esasanam ýeňil tegmiller, ak reňk we ak duýgynyň täsiriniň umumy reňkini deňleşdirmek üçin amatly. Çuanmin kislotasy deriniň tonusynyň we ýerli gara deri bloklarynyň umumy aýdyňlygyny ýokarlandyryp biler.

3. Gara tegmilleri, sary tegmilleri, düwürtik yzlaryny we ş.m.

Gara tegmiller UV zeperlenmeginden we deriniň garramagyndan emele gelýär we beden öndürilmegini dowam etdirer. Tirozinazyň we melanositleriň işjeňligini saklamak bilen, trombin kislotasy epidermal esasy gatlakdan melaniniň döremegini azaldar we çişmegi gyzyl aýyrmaga täsir edýär. we düwürtik belgileri.

4. Jyns has ýokarydyr

Deride daşky ulanyş, gyjyndyrman, iň ýokary konsentrasiýasy 2% ~ 3% bolan kosmetika.


  • Öňki:
  • Indiki: