ActiTide-AH3 / Asetil Hexapeptid-3

Gysga düşündiriş:

Peptid önümi, garyndylara garşy iň giň programmalara eýedir.Esasanam maňlaýda we göz burçunda ýüzüň myşsalarynyň gysylmagy netijesinde döreýän gyrmalaryň çuňlugyny azaltmak.Has ygtybarly, arzan, ýumşak Botoks alternatiwalary, esasanam ýörite usul bilen ýygyrt emele getiriş mehanizminiň täsirine ünsi jemleýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady ActiTide-AH3
CAS No. 616204-22-9
INCI ady Asetil Hexapeptid-3
Himiki gurluşy
Arza Losyon, serum, maska, ýüzi arassalaýjy
Bukja Çüýşe üçin 1kg tor / deprek üçin 20kg tor
Daş görnüşi Suwuk / poroşok
Asetil heksapeptid-3 (8) (Suwuk) 450-550ppm
900-1200ppm
Arassalyk (Poroşok) 95% min
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Peptid seriýasy
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Salkyn we gurak ýerde, ýagtylykdan uzakda saklaň.2 ~ 8saklamak üçin.
Doza 2000-5000ppm

Arza

Garynja garşy heksapeptid ActiTide-AH3, rasional dizaýndan GMP önümçiligine çenli ylmy ýol esasynda oňyn urgynyň tapylmagyny aňladýar.Garyşlara garşy işjeňligiň esasy biohimiki mehanizmlerini öwrenmek, kosmetika dünýäsini tupan bilen alan bu ynkylap heksapeptidine sebäp boldy.

Netijede, Botulinum Toksin A-nyň täsirliligi bilen bäsleşip bilýän, ýöne töwekgelçilikleri, sanjymlary we gymmat çykdajylary bir gapdala goýýan gyrmyzy bejergisi: ActiTide-AH3.

Kosmetiki peýdalar:

ActiTide-AH3, esasanam maňlaýda we gözüň töwereginde ýüz keşbiniň myşsalarynyň gysylmagy netijesinde döreýän gyrmalaryň çuňlugyny peseldýär.

ActiTide-AH3 nähili işleýär?

Wezikulanyň içinde gezýän neýrotransmitter alanda myşsalar gysylýar.SNARE (SNAp RE ceptor) toplumy sinapsda bu neýrotransmitteriň çykmagy üçin zerurdyr (A. Ferrer Montiel we başg., Biologiýa himiýasy Journalurnaly, 1997, 272, 2634-2638).VAMP, Sintaksisin we SNAP-25 beloklaryndan emele gelen üç taraplaýyn toplum.Bu toplum vesikullary ele alýan we neýrotransmitteriň çykmagy üçin membrana bilen birleşdirýän öýjükli çeňňege meňzeýär.

ActiTide-AH3, SNARE toplumynda ýerleşmek üçin SNAP-25 bilen bäsleşýän SNAP-25-iň N terminaly ujuna meňzeýär, şeýlelik bilen onuň emele gelşini üýtgedýär.SNARE toplumy birneme durnuksyz bolsa, wezikul neýrotransmitterleri dokap we çykaryp bilmeýär we şonuň üçin çyzyklaryň we tegmilleriň döremeginiň öňüni alyp, myşsalaryň gysylmagy güýçlenýär.

ActiTide-AH3, Botulinum toksinine has ygtybarly, arzan we has ýumşak alternatiwadyr, şol bir wagtyň özünde şol bir gyrmyzy emele getiriş mehanizmini düýpgöter başgaça nyşana alýar.

 

 


  • Öňki:
  • Indiki: