ActiTide-CP / Mis Peptid

Gysga düşündiriş:

Boş derini berkidiň, deriniň çeýeligini, aýdyňlygyny, dykyzlygyny we berkligini ýokarlandyryň.Lightagtylygyň zeperlenmegini we pigmentasiýasyny azaltmak.Inçe çyzyklary we çuň gyrmalary azaldyň.Keratinositleriň köpelmegini ýokarlandyrmak.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady ActiTide-CP
CAS No. 49557-75-7
INCI ady Mis Peptid
Himiki gurluşy
Arza Toner, ýüz kremi, serum, maska, ýüz arassalaýjy
Bukja Bir çüýşe üçin 100g tor
Daş görnüşi Gök poroşok
Misiň mazmuny 8.0-16.0%
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Peptid seriýasy
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Salkyn we gurak ýerde, ýagtylykdan uzakda saklaň.2 ~ 8saklamak üçin.
Doza 500-2000ppm

Arza

ActiTide-CP glisil histidin tripeptidiň (GHK) we misiň toplumydyr.Onuň suwly ergini gök.

Mis peptidi Şeng peptidiň atasydyr.Şeng peptidi aslynda aminokislotalardan ybarat ownuk molekulaly belokdyr.Bu ownuk molekula beloklary derini has aňsat siňdirýär.Şeng peptidi belli bir yzygiderliligi bolan aminokislotalardan durýar, olar amid baglanyşygy bilen baglanyşdyrylýar.Iki aminokislotalara Er Şeng peptidi, üç aminokislotalara San Şeng peptidi we ş.m. diýilýär.Şol bir aminokislotalar dürli usullar bilen düzülen hem bolsa, dürli gurluşly peptidleri emele getirer.Sansheng peptid mis, bedeniň işlemegini üpjün etmek üçin zerur elementdir (günde 2 mg).Köp we çylşyrymly funksiýalara eýedir we dürli öýjük fermentleri tarapyndan talap edilýär.Adam bedeninde we derisinde Cu ionlaryna mätäç köp sanly ferment barlygy sebäpli, bu fermentler birleşdiriji dokumanyň emele gelmeginde, antioksidant goragynda we öýjük dem alyşynda möhüm rol oýnaýar.Şol bir wagtyň özünde, Cu öýjükleriň özüni alyp barşyna we alyş-çalşyna täsir edip biljek signal funksiýasyny hem ýerine ýetirýär.Deriniň dokumasynyň rolunda antioksidasiýa, kollageniň köpelmegine kömek etmek we ýaralaryň bejergisine kömek etmek wezipesi bar.

GHK-Cu toplumynda mis iony, histidiniň gapdal zynjyrynyň imidazol halkasyndaky N atomy bilen täsirleşýär, beýleki N atomy bolsa glisin amin bilen glisin histidin peptid baglanyşyklarynyň arasyndaky amot azotdan gelýär.

Mis peptidiň wezipeleri: mis peptidiň esasy wezipeleri şulary öz içine alýar: kollagen önümçiligini netijeli ösdürmek, damarlaryň ösüşini we antioksidant kuwwatyny ýokarlandyrmak, deriniň özüni bejermek ukybyny dikeltmek üçin Glýukozaminoglikanyň önümçiligini höweslendirmek;Eparanyň bejergisini çaltlaşdyrmak üçin epitel öýjükleriniň ösmegine we tapawutlanmagyna kömek ediň;Dokumalary täzeden düzmegiň işjeňleşdirijisi hökmünde nerw öýjükleriniň, immun bilen baglanyşykly öýjükleriň we glomerulýar öýjükleriň ösmegine, bölünmegine we tapawutlanmagyna kömek edip biler we epidermal kök öýjükleriniň köpelmeginiň markerleriniň, integrin we p63 önümçiligini höweslendirip biler.


  • Öňki:
  • Indiki: