ActiTide-3000 / Suw, GliserinButilen glikol KarbomerPolizorbat 20, Palmitoýl Tripeptid, Palmitoýl Tetrapeptid

Gysga düşündiriş:

ActiTide-3000, tripeptid bilen pentapeptidiň garyndylara garşy goşa işjeňligi bilen garyndysydyr.Düwürtik abatlaýyş işiniň işjeňleşmegini, hususan-da näzik we UV zeperli papillary dermisiniň derejesinde goldaýar.“ActiTide-3000” gyrmyzy ýumşatmaga kömek edýär we äheňi we çeýeligi ýokarlandyrýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady ActiTide-3000
CAS No. 7732-18-5; 56-81-5; 107-88-0; 9003-01-4; 9005-64-5
INCI ady Suw, GliserinButilen glikol KarbomerPolizorbat 20.Palmitoýl Tripeptid, Palmitoýl Tetrapeptid
Arza Faceüz, göz, boý, eli we bedeni ideg etmek üçin garramaga garşy önüm.
Bukja Çüýşe üçin 1kg tor ýa-da deprek üçin 20kg tor
Daş görnüşi Itarym açyk açyk suwuklyk
Palmitoýl Tripeptid-1 90-110ppm
Palmitoýl Tetrapeptid-7 45-55ppm
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Peptid seriýasy
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Salkyn we gurak ýerde, ýagtylykdan uzakda saklaň.2 ~ 8saklamak üçin.
Doza 3-8%

Arza

Aktitid-3000 esasan iki palmitoýl oligopeptidden, palmitoýl Tripeptid-1 we palmitoýl tetrapeptid-7-den durýar.“Actitide-3000” geniň işjeňleşmeginden başlap, belogyň täzelenmegine çenli ajaýyp täsirini görkezýär.In vitro, iki oligopeptid I ​​görnüşli kollagen, fibronektin we gialuron turşusynyň sintezini öňe sürmekde oňat synergistik täsir görkezdi.“Actitide-3000” 20 aminokislotanyň yzygiderliliginden az ýa-da deňdir, bu ýarany bejermezden ozal deri matrisasynyň gidrolizatydyr.

Koloken, elastin, fibronektin we fibrin gidroliz, awtokrin we parakrin kadalaşdyryjy habarçy bolup, ýarany bejerýän beloklaryň görkezilmegini kadalaşdyryp bilýän ereýän peptidleri öndürmek üçin.Öýjükli matrisanyň gidrolizaty hökmünde işjeň peptidler matrisa gidrolizinden soň derrew ýarada jemlenip, birnäçe reaksiýa döredýär, şonuň üçin janly dokuma ýarany çalt bejermek üçin iň az energiýa sarp edýär.“Actitide-3000” seslenme birleşdiriji dokumalaryň rekonstruksiýasyny we öýjükleriň köpelmegini kadalaşdyryp biler we adaty fiziologiki sikllerden has köp bolan derini bejermek prosesinde köp sanly derini bejermek beloklaryny öndürip biler.Şeýle-de bolsa, ýaşyň ulalmagy we köp öýjük funksiýalarynyň peselmegi bilen deri ulgamynyň işi peselýär.Mysal üçin, glikozilasiýa degişli ýuwulýan fermentiň tanalýan ýerini bozýar, fermentiň nädogry belogy üýtgetmeginiň öňüni alýar we derini bejermek işini haýalladýar.

Gyralar deriniň zeperlenmeleriniň gowy abatlanmagynyň netijesidir.Şonuň üçin aktitid-3000 öýjükleriň ýaşaýyş güýjüni dikeltmek we ýygyrtlary aýyrmagyň täsirine ýetmek üçin ýerli derejede ulanylyp bilner.Aktitid-3000 oňat kosmetiki effekt almak üçin degişli mukdarda goşulyp bilner, bu bolsa aktitid-3000-iň diňe durnukly we ýagda ereýän bolman, eýsem deriniň oňat geçirijiligini hem görkezýär.Actitide-3000, AHA we retino kislotasy bilen deňeşdirilende oňat howpsuzlygyny üpjün edýän biologiki imitasiýa aýratynlyklaryna eýedir.


  • Öňki:
  • Indiki: