ActiTide-CS / Karnosin

Gysga düşündiriş:

Gyra garşy, garramaga garşy, deriniň çeýeligini dikeldiň, berk deri, inçe çyzyklary bejeriň we dolduryň.Göz, krem, losýon, krem ​​we ş.m. ýaly garrylyga garşy önümlere ýüz tutuň.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady ActiTide-CS
CAS No. 305-84-0
INCI ady Karnozin
Himiki gurluşy
Arza Göz, krem, losýon, krem ​​we ş.m. ýaly garrylyga garşy önümler bilen ýüzbe-ýüz boluň.
Bukja Bir halta üçin 1kg tor, karton üçin 25kg tor
Daş görnüşi Ak poroşok
Derňew 99-101%
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Peptid seriýasy
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Salkyn we gurak ýerde, ýagtylykdan uzakda saklaň.2 ~ 8saklamak üçin.
Doza 0.01-0.2%

Arza

“ActiTide-CS” β-alaninden we L-histidinden, iki aminokislotadan, kristal gatydan ybarat dipeptidiň bir görnüşidir. Muskul we beýni dokumalarynda karnoziniň ýokary konsentrasiýasy bar. Karnosin rus himigi Gulewiç bilen bilelikde açylan karnitiniň bir görnüşidir. Angliýada, Günorta Koreýada, Russiýada we beýleki ýurtlarda okaýanlar karnoziniň antioksidant kuwwatynyň bardygyny we adam bedeni üçin peýdalydygyny görkezdiler. Karnosiniň reaktiw kislorodsyz radikallary (ROS) we α-β doýmadykdygyny görkezdi. Oksidleýji stres wagtynda öýjük membranalarynda ýag kislotalarynyň aşa köp okislenmegi netijesinde döreýän aldegidler.

Karnozin diňe bir zäherli bolman, eýsem güýçli antioksidant işjeňlige hem eýedir, şonuň üçin täze iýmit goşundysy we derman reagenti hökmünde giň ünsi özüne çekdi.Karnozin diňe bir membrananyň peroksidasiýasyny däl, eýsem öýjükli peroksidasiýany hem saklap bilýän öýjükli peroksidasiýa gatnaşýar.

Kosmetika hökmünde karnosin antioksidant häsiýetli tebigy antioksidant bolup, oksidleýji stres α-β doýmadyk aldegidler wagtynda öýjük membranasyndaky ýag kislotalarynyň aşa köp okislenmegi netijesinde emele gelýän reaktiw kislorod görnüşlerini (ROS) we beýleki maddalary aýryp bilýär.

Karnozin erkin radikallaryň we metal ionlarynyň täsiri bilen lipidiň okislenmegini ep-esli derejede saklap biler.Karnozin lipidiň okislenmegini saklap we eti gaýtadan işlemekde etiň reňkini gorap biler.Karnozin we fit kislotasy sygyr etiniň okislenmegine garşy durup biler.Diýeta 0.9g / kg karnozin goşmak, etiň reňkini we skelet myşsasynyň oksidleýji durnuklylygyny ýokarlandyryp biler we E witamini bilen sinergistik täsire eýe.

Kosmetikada deriniň garramagynyň we aklanmagynyň öňüni alyp biler.Karnozin siňdirilmeginiň ýa-da atom toparlarynyň öňüni alyp biler we adam bedenindäki beýleki maddalary oksidläp biler.

Karnozin diňe bir ýokumly zat däl, eýsem öýjükleriň alyş-çalşyny ösdürip, garramagy gijikdirip biler.Karnosin erkin radikallary ele alyp, glikozilasiýanyň täsiriniň öňüni alyp biler.Anti-okislenmä we glikozilasiýa garşy täsiri bar.Aklamak täsirini ýokarlandyrmak üçin aklaýjy maddalar bilen ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki: