PromaCare-CRM 2 / Keramid 2

Gysga düşündiriş:

Suwda erän lipofil analog.Deriniň kesikulasyny emele getirýän, deriniň çalt aralaşyp bilýän, suw bilen birleşip, retikulýar gurluşy we çyglylygy möhürläp bilýän, melanini saklap bilýän we garyndylary aýryp bilýän madda bilen meňzeş gurluşy bar.Epidermiki öýjükleriň birleşýän güýjüni güýçlendirip, dermal ekranyň işini bejerip we dikeldip biler, şeýlelik bilen kesikulýar desquamasiýa simptomyny ýeňilleşdirer, epidermiki dikelişe we kesiş dünýägaraýşyny gowulaşdyryp biler.Şeýle hem ultramelewşe şöhleleriniň radiasiýasy sebäpli dörän epidermiki siňdirişden gaça durýar ýa-da dermal garramaga kömek edýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-CRM 2”
CAS No. 100403-19-8
INCI ady Keramid 2
Arza Toner, çyglylyk losyony, Serumlar, maska, ýüzi arassalaýjy
Bukja Folga halta üçin 1kg tor.Süýümli deprek üçin 5 kg
Daş görnüşi Ak poroşok
Derňew 95.0% min
Çözüw Oilagda ereýär
Funksiýa Nemlendiriji serişdeler
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza s

Arza

Keramid fosfolipid synpynyň süňküdir, esasan keramid kolin fosfaty we keramid etanolamin fosfaty bar, fosfolipidler öýjük membranasynyň esasy düzüm bölekleri, sebumyň 40% ~ 50% -indäki korne gatlagy keramidden, keramid esasydyr. öýjükli matrisanyň bir bölegi, gatlak korneý çyglylygynyň deňagramlylygyny saklamakda möhüm rol oýnaýar. Keramid suw molekulalaryny birleşdirmek üçin güýçli ukybyna eýe, gatlak korneýinde tor emele getirip deriniň çyglylygyny saklaýar. Şonuň üçin keramidler saklamagyň täsiri bar deri gidratly.

Keramid 2 kosmetikada derini kondisioner, antioksidant we nemlendiriji hökmünde ulanylýar, sebum membranasyny gowulaşdyryp, işjeň sebaceous bezleriniň bölünip çykmagyny saklap, deriniň suwuny we ýag balansyny döredip, keramid 1 ýaly deriniň öz-özüni goramak işini güýçlendirip biler, has amatlydyr ýagly we talap ediji ýaş deri üçin. Bu düzüm deriniň nemlenmegine we abatlanmagyna gowy täsir edýär we deriniň päsgelçiligini güýçlendirip we öýjükleri täzeden gurup bilýän gatlak korneýinde derini işjeňleşdiriji möhüm maddadyr. Gaharlanan deri esasanam keramidlere mätäç, Geçirilen gözlegler keramidleri öz içine alýan önümleriň sürtülmegi, gyzarmagy we transdermal suw ýitgisini azaldyp, deriniň päsgelçiligini güýçlendirip biljekdigini görkezdi.


  • Öňki:
  • Indiki: