Günden ägä boluň: Tomus yssysynda Europeewropanyň çişmegi bilen dermatologlar gün şöhlesinden goraýan maslahatlary paýlaşýarlar

b98039a55517030ae31da8bd01263d8c

Europeewropalylar tomus temperaturasynyň ýokarlanmagy bilen ýüzbe-ýüz bolansoň, gün goragynyň ähmiýetini artykmaç aýdyp bolmaz.

Näme üçin seresap bolmaly?Gün şöhlesini nädip saýlamaly we ulanmaly?“Euronews” dermatologlardan birnäçe maslahat ýygnady.

Gün goragy näme üçin möhüm?

Dermatologlaryň pikiriçe, sagdyn aşgar ýaly zat ýok.

“Tan, aslynda derimiziň UV şöhlelenmesine zeper ýetendigini we mundan beýläkki zeperlerden goranmaga synanyşýandygyny görkezýär.Bu hili zyýan, öz gezeginde deri düwnük keseliniň döremek howpuny ýokarlandyryp biler "-diýip, Iňlis dermatologlar birleşigi (BAD) duýduryş berýär.

Global düwnük keselhanasynyň habaryna görä, 2018-nji ýylda Europeewropada 140,000-den gowrak täze melanoma keseli ýüze çykdy, köpüsi günüň giň ýaýramagy bilen baglanyşykly.

BAD: "Bäş hadysanyň dördüsinden gowragynda deri düwnük keseliniň öňüni alyp bolýan kesel" -diýdi.

Gün şöhlesini nädip saýlamaly

Nýu-Yorkorkda ýaşaýan dermatolog Dr Doris Day “Euronews” habar gullugyna “SPF 30 ýa-da has ýokary birini gözläň” -diýdi.SPF “gün goraýjy faktor” diýmekdir we gün şöhlesiniň sizi gün ýanmagyndan näderejede goraýandygyny görkezýär.

Gün, gün şöhlesiniň giň spektrli bolmalydygyny, ýagny derini ultramelewşe A (UVA) we ultramelewşe B (UVB) şöhlelerinden goraýandygyny aňladýar, bularyň ikisi hem deriniň düwnük keseline sebäp bolup biler.

Amerikan Dermatologiýa akademiýasynyň (AAD) habaryna görä, suwa çydamly gün şöhlesini saýlamak has gowudyr.

Doktor Day: "Geliň, losýonyň ýa-da kremiň hakyky formulasy şahsy isleg, jel has sport bilen meşgullanýanlar we ýagly deri bolanlar üçin kremler gury deri bolanlar üçin has gowudyr" -diýdi.

Aslynda gün şöhlesiniň iki görnüşi bar we olaryň hersiniň gowy we erbet taraplary bar.

“Himiki gün şöhleleriýalyDietilamino Gidroksibenzoýl Geksil Benzoat weBis-etilheksiloksifenol metoksifenil triazin  Olargubka ýaly işläň, gün şöhlelerini siňdiriň "-diýdi."Bu formulalar, ak galyndy galdyrman derä sürtmek has aňsat".

“Fiziki gün şöhleleri galkan ýaly işleýär,ýalyTitan dioksidi,deriňiziň üstünde oturyp, gün şöhlelerini şöhlelendirýär "-diýdi.

Gün şöhlesini nädip ulanmaly

Birinji düzgün, gün şöhlesini sahylyk bilen ulanmaly.

BAD: "Geçirilen gözlegler, adamlaryň köpüsiniň gaplamada görkezilen gorag derejesini üpjün etmek üçin zerur mukdaryň ýarysyndan azyny ulanýandygyny görkezdi".

Boýnuň arka we gapdallary, ybadathanalar we gulaklar ýaly ýerler köplenç sypdyrylýar, şonuň üçin ony sahylyk bilen ulanmaly we ýamalary ýitirmezlik üçin seresap bolmaly. "

Talap edilýän mukdar önümiň görnüşine baglylykda üýtgäp bilse-de, AAD ulularyň köpüsiniň bedenini doly ýapmak üçin gün şöhlesinden “atylan aýna” ekwiwalentini ulanmalydygyny aýdýar.

Diňe gün şöhlesinden has köp ulanmaly bolman, eýsem ony has ýygy ulanmaly bolarsyňyz.BAD maslahat berýär: "Önümiň 85 göterimine çenli polotensany guratmak arkaly aýryp bolýar, şonuň üçin ýüzmekden, derlemekden ýa-da başga bir güýçli ýa-da abraziw işden soň gaýtadan ýüz tutmaly".

Iň soňkusy, gün şöhlesini gowy ulanmagy ýatdan çykarmaň.

Geçirilen gözlegler, sag eliňiz bolsa, ýüzüňiziň sag tarapyna we çep eliňiz bolsa ýüzüňiziň çep tarapyna has köp gün şöhlesini ulanjakdygyňyzy görkezýär..

Tutuş ýüzüňize sahy gatlak dakyň, hemme zadyň örtülendigine göz ýetirmek üçin daşky ýüzden başlap, burun bilen gutarmagy makul bildim.Şeýle hem saçyňyzyň kellesini ýa-da böleklerini, boýnuň iki tarapyny we döşüni ýapmak hakykatdanam möhümdir.


Iş wagty: Iýul-26-2022