“PromaCare-CMZ / Climbazole”

Gysga düşündiriş:

Giň spektrli bakterisid täsiri bar, esasan, gijilewük ýaly saç sowadyjy şampunda ulanylýar.kepege gözegçilik şampuny.Şeýle hem antibakterial sabyn, duş jeli, diş pastasy, agz ýuwmak we beýleki ýokary derejeli ýuwujy serişdelerde ulanylyp bilner.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-CMZ”
CAS No. 38083-17-9
INCI ady Climbazole
Himiki gurluşy
Arza Antibakterial sabyn, duş jeli, diş pastasy, agz ýuwmak
Bukja Süýümli deprek üçin 25 kg
Daş görnüşi Ak kristal
Derňew 99.0% min
Çözüw Oilagda ereýär
Funksiýa Saçlara ideg
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0.05-0.1%

Arza

Kepegi aýyrmagyň ikinji nesli hökmünde climbazole oňat täsir etmegiň, howpsuz ulanmagyň we oňat çözmegiň artykmaçlyklaryna eýedir.Kepek öndürmek kanalyny düýpli petikläp biler.Uzak möhletleýin ulanmak saçyňyza ýaramaz täsir etmez we ýuwlandan soň saçlar rahat we rahat bolar.

Baosu kepek öndürýän kömeleklere güýçli päsgelçilik döredýär.Surfaktantda ereýär, ulanmak aňsat, gatlak aladalary ýok, metal ionlaryna durnukly, sary we reňk ýok.Ganbaosu dürli antifungal häsiýetlere eýedir, esasanam adam kepegi öndürýän esasy kömelek - Bacillus ýumurtgasyna özboluşly täsir edýär.Şeýle hem, adamyň agyz dişli keseline we periodontitine sebäp bolýan Candida albicans-a ep-esli päsgelçilik döredýär.Şonuň üçin şampun, duş jeli, sabyn, derman sabyn, derman diş pastasy we beýleki ýuwujy önümlerde giňden ulanylýar we gündelik himiýa pudagynda möhüm funksional goşundy boldy.

“PromaCare-CMZ” -iň hil görkezijisi we howpsuzlyk öndürijilik görkezijisi standart talaplara laýyk gelýär.Ulanyjylar tarapyndan ulanylandan soň, ýokary hilli, arzan baha, howpsuzlyk, oňat utgaşyklyk we kepege garşy we gyjyndyrma ýaly ajaýyp häsiýetlere eýe.Onuň bilen taýýarlanan şampun ýagyş, gatlak, reňklemek we deriniň gyjyndyrylmagy ýaly kemçilikleri döretmez.Orta we ýokary derejeli şampun üçin gijilige garşy we kepege garşy serişdäniň ilkinji saýlamasy boldy we ulanyjylar tarapyndan meşhur.


  • Öňki:
  • Indiki: