“PromaCare-ZPT50” / Sink Pirithione

Gysga düşündiriş:

Sink Pirithione sinkiň utgaşdyryjy toplumydyr.Fungistatik (ýagny kömelek öýjükleriniň bölünmegini saklaýar) we bakteriostatiki (bakteriýa öýjükleriniň bölünmegini saklaýar) häsiýetine eýedir we seboreho dermatit bejergisinde ulanylýar.Konserwantlar we fungisidler. Sebum sekresiýasyny saklap bilýär, köplenç kepek gözegçilik şampunynyň düzüm bölegi hökmünde ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-ZPT50”
CAS No. 13463-41-7
INCI ady Sink Pirithione
Himiki gurluşy
Arza Şampun
Bukja Deprek üçin 25 kg
Daş görnüşi Ak ýapyşýan suwuklyk
Derňew 48.0-50.0%
Çözüw Oilagda ereýär
Funksiýa Saçlara ideg
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0,5-2%

Arza

Technologyokary tehnologiýa tarapyndan taýýarlanan inçe bölejik ululygy bolan sink piridil tioketon (ZPT) ýagyşyň öňüni alyp biler we germisid täsirini iki esse ýokarlandyryp biler.Emulsiýa ZPT-iň peýda bolmagy Hytaýda degişli ugurlary ulanmak we ösdürmek üçin peýdalydyr.Sink piridil tioketon (ZPT) kömeleklere we bakteriýalara güýçli öldüriji güýje eýe bolup, kepek öndürýän kömelekleri netijeli öldürip biler we kepegi aýyrmaga gowy täsir edýär, şonuň üçin şampun pudagynda giňden ulanylýar.Örtükler we plastmassalar üçin bakterisid hökmünde giňden ulanylýar.Mundan başga-da, ZPT kosmetiki konserwant, ýag serişdesi, pulpa, örtük we bakterisid hökmünde giňden ulanylýar.

Desquamasiýa ýörelgesi:

1. 20-nji asyryň başynda geçirilen barlaglar Malasseziýanyň aşa kepekiň esasy sebäbidigini tassyklady.Kömelekleriň bu umumy topary adam derisinde ösýär we sebum bilen iýmitlenýär.Adaty bolmadyk köpelmegi epidermal öýjükleriň uly bölekleriniň gaçmagyna sebäp bolar.Şonuň üçin kepegi bejermek syýasaty äşgärdir: kömelekleriň köpelmegini bökdemek we ýagyň bölünip çykmagyny kadalaşdyrmak.Ynsanlar bilen kynçylyk gözleýän mikroorganizmleriň arasyndaky uzak taryhyň dowamynda himiki serişdeleriň köp görnüşi öňem ýol açdy: 1960-njy ýyllarda organotin we hlorofenol antibakterial serişdeleri hökmünde ýokary derejede maslahat berilýärdi.1980-nji ýyllaryň ortalarynda dördünji ammiak duzlary emele geldi, ýöne soňky ýyllarda olaryň ýerine mis we sink organiki duzlary geldi.Sink piridil tioketonyň ylmy ady ZPT bu maşgala degişlidir.

2. Kepege garşy şampun, kepege garşy işlemek üçin ZPT maddalaryny ulanýar.Şonuň üçin kepege garşy käbir şampunlar kelläniň üstünde has köp ZPT düzümini saklamagy maksat edinýärler.Mundan başga-da, ZPT-iň özi suw bilen ýuwulmagy we deriniň siňdirilmegi kyn, şonuň üçin ZPT kelläniň üstünde uzak wagtlap galyp biler.


  • Öňki:
  • Indiki: