Sunsafe-TDSA / Tereftaliliden Dikampor sulfan kislotasy

Gysga düşündiriş:

Performingokary öndürijilikli UVA süzgüji.
UVA gün şöhlelerinden goraýan iň täsirli maddalaryň biri we gün şöhlelerinden goraýan deri ideg kosmetikasynyň esasy düzüm bölegi.Iň ýokary gorag zolagy 344nm ýetip biler.
Mundan başga-da, TDSA dargamak we derä girmek ýaly himiki taýdan durnukly.Bu UV-süzgüç ajaýyp howpsuzlyk tertibi bilen.
Uhli UV diapazonyny öz içine almaýandygy sebäpli.Köplenç beýleki maddalar bilen ulanylýar.

 


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önüm Paramete

Söwda ady Güneşli-TDSA
CAS No. 92761-26-7
INCI ady Tereftaliliden Dikampor sulfan kislotasy
Himiki gurluşy  
Arza Gün şöhlelerinden goraýan losyon, gün şöhlelerinden goraýan spreý, gün şöhlelerinden goraýan krem, gün şöhlesinden ýasalan taýak
Bukja Deprek üçin 25kg tor / deprek üçin 15kg tor
Daş görnüşi Sary açyk ergin / Sary poroşok
Derňew 30.0 - 34.0% / 98.0% min
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa UVA süzgüji
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza Japanaponiýa: iň ýokary 10%
Koreýa: iň ýokary 10%
.B: iň ýokary 10%
ABŞ: iň ýokary 3%

Arza

“Sunsafe- TDSA”, ähli UVA spektrinde ýagtylygy siňdirip bilýän organiki himiki serişdedir.Giňden ulanylýan UVA gün bloklarynyň biridir.Surata düşürmegiň möhüm artykmaçlygy bar, ýagny gün şöhlesine täsir etmekde peselmeýär we täsirini ýitirmeýär.Bu önüm UVA üçin effekti peseldýär we tolkun uzynlygy 345nm.Mundan başga-da, TDSA dargamak we derä aralaşmak ýaly himiki taýdan durnukly. Bu UV-süzgüç ajaýyp howpsuzlyk profiline eýe.Gün şöhlelerinden goraýan önümleriň dürli görnüşlerinde giňden ulanylýar.

(1) Suwda doly ereýär;

(2) Giň UV spektri, UVA-da ajaýyp abosorbs;

(3) Ajaýyp surat durnuklylygy we dargamagy kyn;

(4) Howpsuzlyk ygtybarly.

“Sunsafe- TDSA” birneme howpsuz bolup görünýär, sebäbi diňe derä ýa-da ulgamlaýyn aýlanyşa az siňýär.“Sunsafe- TDSA” durnukly bolansoň, zaýalanýan önümleriň zäherliligi alada goýmaýar.Haýwan we öýjük medeniýeti boýunça gözlegler mutagen we kanserogen täsirleriň ýoklugyny görkezýär.Şeýle-de bolsa, adamlarda uzak möhletli derwaýys ulanylyşy barada göni howpsuzlyk barlaglary ýetmezçilik edýär.Seýrek ýagdaýda “Sunsafe- TDSA” deriniň döremegine / dermatitine sebäp bolup biler.Arassa görnüşinde, Sunsafe-TDSA kislotalydyr.Söwda önümlerinde mono-, di- ýa-da trietanolamin ýaly organiki esaslar bilen zyýansyzlandyrylýar.Etanolaminler käwagt kontakt dermatitine sebäp bolýar.“Sunsafe-TDSA” bilen gün şöhlesine reaksiýa döredýän bolsaňyz, günäkär “Sunsafe-TDSA” -nyň özi däl-de, zyýansyzlandyryjy esas bolup biler.Başga bir zyýansyzlandyryjy bazasy bolan markany synap bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: