Güneşli-DHA / Dihidroksiaseton

Gysga düşündiriş:

Dihidroksiaseton, Maillard reaksiýasyny döretmek üçin aminlere, peptidlere we gatlak gatlagynyň daşky gatlaklarynyň erkin aminokislotalaryna daňmak arkaly derini tanadýar.Deri DGA (DHA) bilen baglanyşykdan soň iki ýa-da üç sagadyň içinde goňur “tan” emele gelýär we takmynan alty sagatlap garalmagyny dowam etdirýär.Iň meşhur güneşsiz aşgarlaýjy.Amerikan FDA tarapyndan tassyklanan ýeke-täk güneşsiz aşgarlaýjy madda.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady Güneşli-DHA
CAS No. 96-26-4
INCI ady Dihidroksiaseton
Himiki gurluşy
Arza Bürünç emulsiýa, bürünç gizleýji, Öz-özüni aşgarlaýjy spreý
Bukja Karton deprek üçin 25 kg tor
Daş görnüşi Ak poroşok
Arassalyk 98% min
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Güneşsiz aşgarlamak
Ýaramlylyk möhleti 1 ýyl
Saklamak Salkyn we gurak ýerde 2-8 ° C derejesinde saklanýar
Doza 3-5%

Arza

Reňklenen deriniň özüne çekiji hasaplanýan ýerlerinde adamlar gün şöhlesiniň zyýanly täsirleri we deri düwnük töwekgelçiligi barada has köp düşünýärler.Gün batmazdan tebigy görünýän tanany almak islegi artýar.Dihidroksiaseton ýa-da DHA (DHA), ýarym asyrdan gowrak wagt bäri öz-özüni dolandyrmak serişdesi hökmünde üstünlikli ulanylýar.Güneşsiz aşgarlaýan derini bejermekde esasy işjeň maddadyr we güne garşy aşgarlaýjy iň täsirli goşundy hasaplanýar.

Tebigy çeşme

DGA (DHA), glikoliz we fotosintez ýaly amallar arkaly ýokary ösümliklerde we haýwanlarda uglewod çalşygyna gatnaşýan 3 uglerod şekeridir.Bedeniň fiziologiki önümidir we zähersiz hasaplanýar.

Molekulýar gurluş

DGA (DHA) monomeriň we 4 ölçegli garyndy hökmünde ýüze çykýar.Monomer dimeriki DHA-ny gyzdyrmak ýa-da eritmek ýa-da suwda eritmek arkaly emele gelýär.Monomer kristallary, otagda ortaça saklanylandan 30 günüň dowamynda dimeriki görnüşlere gaýdyp gelýär.Şonuň üçin gaty DGA (DHA) esasan dimeriki görnüşde görkezilýär.

Goňur mehanizm

Dihidroksiaseton, Maillard reaksiýasyny döretmek üçin aminlere, peptidlere we gatlak gatlagynyň daşky gatlaklarynyň erkin aminokislotalaryna daňmak arkaly derini tanadýar.Deri DGA (DHA) bilen baglanyşykdan soň iki ýa-da üç sagadyň içinde goňur “tan” emele gelýär we takmynan alty sagatlap garalmagyny dowam etdirýär.Netijede ep-esli aşgar bolýar we diňe şah gatlagynyň öli öýjükleri gaçyp barýarka azalýar.

Tananyň intensiwligi şahly gatlagyň görnüşine we galyňlygyna baglydyr.Gatlak korneýiniň gaty galyň bolan ýerinde (mysal üçin tirseklerde), aşgar gaty bolýar.Horn gatlagynyň inçe ýerinde (meselem, ýüzdäki ýaly) aşgar az bolýar.

 


  • Öňki:
  • Indiki: