Güneşli-ERL / Eritruloza

Gysga düşündiriş:

Tebigy keto şeker ((S) -1,3,4 trihidroksi-2-butanon) güneşsiz aşgarlaýjy serişde.glýukozadan gelip çykypdyr;Has tebigy we hakyky görünýän aşgar bolýar.Köplenç “Sunsafe DHA.” bilen birleşip, has garaňky, has deň paýlanan tanany üpjün edýär.“Sunsafe-ERL” epidermisiň ýokarky gatlaklarynda keratiniň mugt başlangyç ýa-da ikinji amin toparlary bilen reaksiýa berýär.Şekeri aminokislotalar, peptidler ýa-da beloklar bilen azaltmagyň bu görnüşi, "Maillard reaksiýasyna" meňzeş, ferment däl goňur diýlip hem bilinýär, melanoidler diýlip atlandyrylýan goňur polimerleriň döremegine sebäp bolýar.Alnan goňur polimerler esasan lizin gapdal zynjyrlary arkaly gatlak korneýiniň beloklaryna baglydyr.Goňur reňk tebigy gün şöhlesiniň daşky görnüşi bilen deňeşdirilýär.Aşgarmagyň täsiri 2-3 günden peýda bolýar, iň ýokary aşgarlyk intensiwligi 4-6 günden soň Sunsafe-ERL bilen bolýar.Reňklenen görnüş, adatça amaly görnüşine we deriniň ýagdaýyna baglylykda 2-10 gün dowam edýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady Sunsafe-ERL
CAS No. 533-50-6 / 40031-31-0
INCI ady Eritruloza
Himiki gurluşy
Arza Bürünç emulsiýa, bürünç gizleýji, Öz-özüni aşgarlaýjy spreý
Mazmuny 75-84%
Bukja Plastik deprek üçin 25 kg tor
Daş görnüşi Sary-mämişi-goňur reňkli, ýokary ýapyşykly suwuklyk
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Güneşsiz aşgarlamak
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Salkyn we gurak ýerde 2-8 ° C derejesinde saklanýar
Doza 1-3%

Arza

Gün bilen örtülen görnüş sagdyn, dinamiki we işjeň durmuşyň nyşanydyr.Şeýle-de bolsa, gün şöhlesiniň we ultramelewşe şöhleleriniň beýleki çeşmeleriniň derä ýetirýän zyýanly täsirleri gowy görkezilen.Bu täsirler jemleýji we ähtimal çynlakaý bolup, güne ýanmagy, deriniň düwnük keselini we deriniň wagtyndan öň garramagyny öz içine alýar.

Dihidroksiýaseton (DHA) kosmetiki öz-özüni aşgarlaýyş önümlerinde köp ýyl bäri ulanylýar, ýöne halky biynjalyk edýän köp sanly kemçilikleri bar.Şol sebäpden, DGA (DHA) -dan üstün çykmak üçin has ygtybarly we täsirli öz-özüni tanamak üçin serişde tapmak islegi bar.

Güneş-ERL, DGA (DHA) -yň kemçiliklerini azaltmak ýa-da ýok etmek üçin işlenip düzüldi, ýagny tertipsiz we yzygiderli tan, şeýle hem güýçli guratma täsiri.Öz-özüňi aşgarlamak isleginiň artmagy üçin täze çözgüt hödürleýär.Gyzyl malinalarda ýüze çykýan tebigy keto-şeker bolup, Gluconobacter bakteriýasynyň fermentasiýasy netijesinde birnäçe arassalaýyş ädimleri bilen öndürilip bilner.

Güneş-ERL epidermisiň ýokarky gatlaklarynda keratiniň erkin başlangyç ýa-da ikinji amin toparlary bilen reaksiýa berýär.Şekeri aminokislotalar, peptidler ýa-da beloklar bilen azaltmagyň bu görnüşi, "Maillard reaksiýasyna" meňzeş, ferment däl goňur diýlip hem bilinýär, melanoidler diýlip atlandyrylýan goňur polimerleriň döremegine sebäp bolýar.Alnan goňur polimerler esasan lizin gapdal zynjyrlary arkaly gatlak korneýiniň beloklaryna baglydyr.Goňur reňk tebigy gün şöhlesiniň daşky görnüşi bilen deňeşdirilýär.Aşgarmagyň täsiri 2-3 günden peýda bolýar, iň ýokary aşgarlyk intensiwligi “Sunsafe” -e ýetýär-4-6 günden soň ERL.Reňklenen görnüş, adatça amaly görnüşine we deriniň ýagdaýyna baglylykda 2-10 gün dowam edýär.

“Sunsafe” -niň reňkleýji reaksiýasy-Derisi bolan ERL haýal we ýumşak, bu tebigy, uzak dowamly, hatda zolaksyz aşgar öndürmäge mümkinçilik berýär (DHA mämişi äheň we zolak döredip biler).Özüni tanadýan agent hökmünde “Sunsafe”-Diňe ERL-de güneşsiz aşgar önümleri has meşhur boldy.


  • Öňki:
  • Indiki: