Erkek kislotasynyň natriý we akril kislotasynyň kopolimer dispersanty (MA-AA · Na)

Gysga düşündiriş:

MA-AA · Na ajaýyp çylşyrymly, bufer we dargadyjy güýje eýe.Kir ýuwujy poroşokda we fosforsyz ýuwujy poroşokda ulanylanda, ýuwujy serişdäni ep-esli gowulaşdyryp, ýuwujy tozanyň galyplaýyş işini gowulandyryp biler, ýuwujy poroşok süýüminiň yzygiderliligini azaldyp biler we nasos üçin amatly 70% -den gowrak gaty mazmuny taýýarlap biler. we energiýa sarp edilişini azaldýar.Kir ýuwujy tozanyň ýuwulmagyny gowulandyrmak, deriniň gyjyndyrylmagyny azaltmak;ýuwulan eşikleriň ýumşak we reňkli bolmagy üçin, ýuwujy poroşokyň gaýtadan işlemegine garşy işini gowulandyrmak;agyr ýuwujy serişdeler, gaty arassalaýjy serişdeler we ş.m. üçin hem ulanylyp bilner;oňat utgaşyklyk, STPP, silikat, LAS, 4A zeolit ​​we ş.m .;ekologiýa taýdan arassa we zaýalanmak aňsat, fosforsyz we fosfor çäklendiriji formulalarda örän ideal gurluşykçy.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady Erkek kislotasynyň natriý we akril kislotasynyň kopolimer dispersanty (MA-AA · Na)
Himiki ady Erkek kislotasynyň natriý we akril kislotasynyň kopolimer dispersanty
Arza Erguwujy kömekçi, çap we boýag kömekçileri, organiki däl süýümler we suw esasly örtükler üçin dispersantlar hökmünde ulanylýar.
Bukja Deprek üçin 150 kg tor
Daş görnüşi Açyk sary-sary ýaprakly suwuklyk
Gaty mazmun% 40 ± 2%
pH 8-10
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Tereziniň inhibitorlary
Ýaramlylyk möhleti 1 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.

Arza

MA-AA · Na ajaýyp çylşyrymly, bufer we dargadyjy güýje eýe.Kir ýuwujy poroşokda we fosforsyz ýuwujy poroşokda ulanylanda, ýuwujy serişdäni ep-esli gowulaşdyryp, ýuwujy tozanyň galyplaýyş işini gowulandyryp biler, ýuwujy poroşok süýüminiň yzygiderliligini azaldyp biler we nasos üçin amatly 70% -den gowrak gaty mazmuny taýýarlap biler. we energiýa sarp edilişini azaldýar.Kir ýuwujy tozanyň ýuwulmagyny gowulandyrmak, deriniň gyjyndyrylmagyny azaltmak;ýuwulan eşikleriň ýumşak we reňkli bolmagy üçin, ýuwujy poroşokyň gaýtadan işlemegine garşy işini gowulandyrmak;agyr ýuwujy serişdeler, gaty arassalaýjy serişdeler we ş.m. üçin hem ulanylyp bilner;oňat utgaşyklyk, STPP, silikat, LAS, 4A zeolit ​​we ş.m .;ekologiýa taýdan arassa we zaýalanmak aňsat, fosforsyz we fosfor çäklendiriji formulalarda örän ideal gurluşykçy.

MA-AA · Na dokma çap etmek we boýamak üçin desizlemek, ýuwmak, akartmak we boýamak işlerinde ulanylýar.Metal ionlarynyň suwdaky önümiň hiline täsirini azaldyp biler we H2O2 we süýümleriň dargamagyna goraýjy täsir edip biler.Mundan başga-da, MA-AA · Na çap pastasy, senagat örtügi, keramiki pasta, kagyz örtügi, kalsiý karbonat tozy we ş.m.-de gowy dargadyjy täsir edýär. losýonlar we tekizleýiş serişdeleri ýaly kömekçiler.


  • Öňki:
  • Indiki: