PromaCare-KDP / Kojiç diplomaty

Gysga düşündiriş:

“PromaCare-KDP” has täsirli deri ýyldyrym effektlerini hödürleýär.Kojik kislotasy bilen deňeşdirilende, PromaCare-KDP melaniniň emele gelmegini gadagan edýän tirozinaz işjeňligine päsgel berýän täsirleri ep-esli ýokarlandyrýar.Kojik kislotasynyň ýagtylyga, ýylylyga we metal ionyna durnuksyzlygyny ýeňip geçmek, tirozinaz işjeňliginiň öňüni almak, melanin önümçiliginiň koj kislotasyndan has täsirli bolmagy we derini güýçlendiriji formulalar üçin has durnukly, täsirli aklaýjy serişde.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-KDP”
CAS No. 79725-98-7
INCI ady Kojiç diplomy
Himiki gurluşy  
Arza Aklaýjy krem, arassa losyon, maska, deri kremi
Bukja Alýumin folga halta üçin 1kg tor, deprek üçin 25kg tor
Daş görnüşi Ak kagyz kristallary
Derňew 98.0% min
Çözüw Oilagda ereýär
Funksiýa Derini aklaýan
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0,5-3%

Arza

“PromaCare” KDP, kojik kislotasynyň adatça ýüze çykýan kemçiliklerini ýeňip geçýär, meselem, ýagtylygyň we ýylylygyň durnuksyzlygy we metal ionlary bilen toplumlaryň emele gelmegi sebäpli reňk üýtgemegi.“PromaCare” KDP, kojik kislotasynyň tirozinaz işjeňligine garşy TRP-1 işjeňligini saklap ýa-da öňe sürüp biler, şeýle hem melanogeneziň gijikdirilmegini üpjün edip biler. Aýratynlyklary:

1) Deriniň ýyldyrymy

“PromaCare” KDP has täsirli deri ýyldyrym effektlerini hödürleýär.Kojik kislotasy bilen deňeşdirilende, “PromaCare” KDP melanin emele gelmegini gadagan edýän tirozinaz işjeňligine päsgel berýän täsirleri ep-esli ýokarlandyrýar.

2) Lightagtylyk we ýylylyk durnuklylygy

“PromaCare” KDP ýeňil we ýylylyk durnukly, kojik kislotasy wagtyň geçmegi bilen oksidlenýär.

3) Reňk durnuklylygy

Kojik kislotasyndan tapawutlylykda “PromaCare” KDP iki sebäbe görä wagtyň geçmegi bilen goňur ýa-da sary öwrülmeýär.Ilki bilen, kojik kislotasy ýagtylyga we ýylylyga durnukly däl we oksidlenmäge ýykgyn edýär, bu bolsa reňkiň üýtgemegine getirýär (köplenç sary ýa-da goňur).Ikinjiden, kojik kislotasy köplenç metal üýtgemegine sebäp bolýan metal ionlary (mysal üçin demir) bilen garylýar.Munuň tersine, “PromaCare” KDP pH, ýagtylyk, ýylylyk we okislenme üçin durnukly we reňk durnuklylygyna getirýän metal ionlary bilen çylşyrymly däl.

Arza:

Derini ideg etmek, güne ideg etmek, derini akartmak / ýyldyrymlamak, ýaş tegmilleri ýaly pigmentar keselleri bejermek.

Gyzgyn spirtlerde, ak ýaglarda we efirlerde erär.


  • Öňki:
  • Indiki: