PromaCare-ALT / Allantoin

Gysga düşündiriş:

Farmakologiýa we dermatologiýada bejeriş ýa-da profilaktiki işjeňligi bolan bir madda hökmünde PromaCare-ALT birnäçe derman we kosmetiki önümler üçin ajaýyp peýdaly goşundy.Onlyeke-täk işjeň madda ýaly formulalarda bolup biler.Derini rahatlandyrýar we nemlendirýär.Inflamokançlyga garşy.Derini bejermek we saç ideg önümleri üçin ajaýyp.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-ALT”
CAS No. 97-59-6
INCI ady Allantoin
Himiki gurluşy  
Arza Toner, çyglylyk losyony, Serumlar, maska, ýüzi arassalaýjy
Bukja 25 kg arassa süýümli deprek
Daş görnüşi Ak kristal tozy
Derňew 98.5-101.0%
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Nemlendiriji serişdeler
Ýaramlylyk möhleti 3 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0,1-0.5%

Arza

Allantoin, gan peşew kislotasynyň birleşmesi bolan imidazol heterosiklik birleşmesine we beden derisiniň bar bolan böleklerine degişlidir.1912-nji ýylda mokllster litospermaceae ýaşyl ösümlikleriň ýerasty baldaklaryndan allantoin aldy.

Derini bejermek önümlerinde, allantoiniň roly

1. Derini bejermek funksiýasy

Allantoin derini ideg etmekde gaty gowy täsir edýär, esasanam gurak we çygly deri üçin, ony tekiz we çygly edip biler.Mundan başga-da, deriniň we saçyň suwuň siňdirilmegini gowulandyryp, keratin molekulýar gurluşynyň gidrofil kuwwatyny öndürip, zeper ýeten kesikulany tebigy suw siňdirişini bejermek we bejermek üçin ýeterlik derejede inçe edip biler.

2. Nemlendiriji täsir

Allantoin deriniň we saçyň ýerüsti suwlaryň köp siňmegine kömek edýär, deriniň çyglylygynyň üýtgemegini azaldýar, şeýle hem deriniň üstünde, ýapyk suwda nemlendiriji film öndürip biler, soňra derini nemlendirmek we nemlendirmek täsirini gazanyp biler.

3. Kesikulyň täsirini ýumşatmak
Allantoiniň özboluşly keratinolitiki aýratynlyklary bar, şonuň üçin keratini ýumşatmak täsiri bar.Metabolizm galyndylarynyň kesikulasyndan aýrylmakdan başga-da, beden öýjükleriniň giňişligini suw bilen doldurýar, derini ýalpyldawuk we ýalpyldawuk edýär.

4. ýokançlyga garşy we onuň antioksidant täsiri
Allantoin goşa duz öndürmek üçin dürli maddalary birleşdirýän amfoteriki birleşmäniň bir görnüşidir.Kölegeli, sterilizasiýa, poslama garşy, agyryny azaltmak we antioksidant ýaly wezipeleri bar.Düwürtikli krem, düwürtik losyony, haýwan şampuny, sabyn, diş pastasyny akartmak, saç syrmak üçin losyon, saç ideg ediji, iç gysma, derlemäge we dezodorizasiýa losyonyna we ş.m. üçin giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki: