PromaCare-KA / Kojik kislotasy

Gysga düşündiriş:

Tirozinaz işjeňligini saklaň, melanin, Howpsuz we zähersiz önümçiligiň öňüni alyp biler, Ak reňkli yzygiderlilik ýok, Adatça dykyz, ýüz maskasy, emulsiýa we deri kreminde ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-KA”
CAS No. 501-30-4
INCI ady Kojik kislotasy
Himiki gurluşy
Arza Aklaýjy krem, arassa losyon, maska, deri kremi
Bukja Süýümli deprek üçin 25 kg
Daş görnüşi Reňkli sary kristal tozy
Arassalyk 99.0% min
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Derini aklaýan
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0,5-2%

Arza

Kojik kislotasynyň esasy wezipesi derini aklamakdyr. Köp sarp edijiler gyrmyzy we beýleki gara deri tegmillerini ýeňilleşdirmek üçin kojik kislotasyny öz içine alýan gözellik önümlerini ulanýarlar. Ilki bilen kosmetiki maksatlar üçin ulanylsa-da, kojik kislotasy iýmitiň reňkini goramak we öldürmek üçin hem ulanylýar. belli bakteriýalar. Melanin önümçiligini azaltmak üçin deride ulanylýar.

Kojik kislotasy ilkinji gezek 1989-njy ýylda ýapon alymlary tarapyndan kömelekde tapyldy. Bu kislotany fermentlenen tüwi çakyrynyň galyndysynda hem tapyp bolýar. Mundan başga-da, alymlar ony soýa we tüwi ýaly tebigy iýmitlerde tapdylar.

Sabyn, losýon we melhem ýaly gözellik önümlerinde kojik kislotasy bar. Adamlar bu önümleri deriniň tonusyny ýeňilleşdirmek umydy bilen ýüz derisine ulanýarlar. Bu kloazmany, çişikleri, gün nokatlaryny we beýleki göze ilmeýän pigmentasiýany azaltmaga kömek edýär. Käbir diş pastalary hem kojic ulanýarlar. kislotany aklaýjy madda hökmünde. Kojik kislotasyny ulananyňyzda deride birneme gaharlanma duýarsyňyz. Mundan başga-da, derini ýagtylandyrýan losýonlary ýa-da melhemleri ulanýan deri ýerleriniň güne ýanmagynyň has ähtimaldygyny bellemelidiris.

Kojik kislotasyny ulanmagyň beýleki saglyk peýdalary belli. Kojik kislotasy antioksidant we mikroblara garşy häsiýetlere eýedir, şonuň üçin iýmitiň dogry saklanmagyna kömek edýär.Iýmitiň uzak wagtyň dowamynda täze saklanmagyna kömek edýär. Käbir dermatologlar düwürtikleri bejermek üçin kojik kislotasy melhemini ulanmagy maslahat berýärler, sebäbi düwürtik döredýän bakteriýalary öldürmekde täsirli.


  • Öňki:
  • Indiki: