PromaCare H-PGA / Poliglutamik kislotasy

Gysga düşündiriş:

Özboluşly molekulalar gurluşy sebäpli, PromaCare H-PGA deriniň çyglylygyny netijeli siňdirip we saklap biler we deriniň üstünde ýüpek film döredip biler.Derini uzak wagtlap guratmagyň, esasanam howa şertli otaglarda ýa-da sowuk gury şerapda deriniň öňüni alyp biler.“PromaCare H-PGA” deriniň tekizligini ýokarlandyrýar, ýygyrtlary azaldýar we deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar.Çyglylygyň täsiri natriý gialuronatdan we kollagenden has gowudyr, derini uzak wagtlap nemlendirip biler, deriniň çeýeligini ýokarlandyryp we ýygyrtlary azaldyp biler.Adatça ýyrtyk aýyrmak, güne garşy goramak we nemlendiriji täsiri bolan kosmetika serişdelerine ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Parametr

Söwda ady “PromaCare H-PGA”
CAS No. 25513-46-6
INCI ady Poliglutam turşusy
Himiki gurluşy
Daş görnüşi Ak-ak poroşok
Molekulýar agram 700000 min
Çözüw Suwda ereýär
Arza Toner, çyglylyk losyony, Serumlar, maska, ýüz arassalaýjy
Bukja Bir halta üçin 500g tor / karton üçin 10kg tor
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 1 ‰ -1%

Arza

Japaneseaponiýanyň “Natto” iýmitinde ilkinji gezek ykrar edilen gamma-poliglutamik kislotasy fermentasiýa arkaly Bacillus Subtilis bilen öndürilen tebigy köpugurly biopolimerdir.“PromaCare-PGA” suwda ereýän gomo-poliamiddir.D-amin we y-karboksil toparlarynyň arasyndaky amid baglanyşyklary bilen birleşdirilen D-we L-glutamik kislota monomerlerinden durýar.“Freda” -da “PromaCare-PGA” kosmetika derejesiniň iki tapgyry bar - ýokary molekula PromaCare H- PGA (700-1000 k Da) we pes molekula PromaCare L- PGA (70-100 k Da).

PromaCare-PGA molekulalar zynjyry boýunça köp sanly karboksil toparlary bir molekulada ýa-da dürli molekulalaryň arasynda wodorod baglanyşygyny emele getirip biler.Şeýlelik bilen, suwuň ýokary siňdirilişi we çyglylygy saklamak ukyby bar.Özboluşly aýratynlyklary sebäpli “PromaCare-PGA” galyňlaşdyryjy, filmogen, humkantant, yza çekiji, kosolvent, baglaýjy we doňduryjy hökmünde ulanylyp bilner, şonuň üçin “PromaCare-PGA” -nyň ulanylyş perspektiwasy umytly.

Güýçli nemlendiriji ukyby bilen, “PromaCare PGA” -nyň gapdal zynjyry deriniň çyglylyk balansyny bozmazdan deriniň nemlendiriji ukybyny ýokarlandyryp biler.Derini bejermek önümlerine goşulanda, “PromaCare-PGA” deriniň nemlendiriji ukybyny güýçlendirip, deriniň guramagynyň öňüni alyp biler.
Gialuron kislotasy (PromaCare-SH) deriniň nemlendirijisini we çeýeligini saklap bilýän deri gurluşynyň bir bölegidir.Skinöne deridäki gialuronidaz bilen çalt gidroliz edilýär.
“PromaCare-PGA” “PromaCare-SH” -iň mazmunyny saklap we artdyryp biler.“PromaCare-PGA” gialuronidazyň işjeňligini saklaýar we “PromaCare-SH” -iň durnuklylygyny ýokarlandyrýar.“PromaCare L-PGA” esasanam deride gialuronidazyň saklanmagyna has gowy täsir edýär.Deride “PromaCare-SH” -iň düzümi “PromaCare L-PGA” goşulmagy bilen ajaýyp artýar.“PromaCare-PGA” we “PromaCare-SH” sinergiýasy deriniň çyglylygyny, çeýeligini we daşky görnüşini gowulandyrýar.


  • Öňki:
  • Indiki: