PromaCare-PQ7 / Polikaternium-7

Gysga düşündiriş:

“PromaCare-PQ7” statiki elektrik energiýasynyň gurulmagynyň öňüni alýar ýa-da saklaýar we saçyň içine siňdirilen inçe örtük emele getirýär.“PromaCare-PQ7” saçyň çyglylygy siňdirmek ukybyny saklap, saçyň stilini saklamaga kömek edýär.Düwürtikli, agardyjy, boýag, şampun, saç kondisioneri, şekil kömekçisi (Mousse) we beýleki saç ideg önümlerinde giňden ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Paramete

Söwda ady “PromaCare-PQ7”
CAS No. 26590-05-6
INCI ady Polikaternium-7
Himiki gurluşy
Arza Akartmak, boýamak, şampun, saç kondisioneri, şekil kömekçisi (Mousse) we beýleki saç ideg önümleri
Bukja Plastik deprek üçin 200 kg tor
Daş görnüşi Reňksiz ýapyşyk suwuklygy arassalaň
Derňew 8.5-10%
Çözüw Suwda ereýär
Funksiýa Saçlara ideg
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza 0,5-5%

Arza

Polikateriýa ammiak duzunyň kationiki polimeri, güýçli adsorbsion güýji, palçyk minerallaryny durnuklaşdyrmak üçin uzak wagtlap, ýuwulmagyna garşylyk we az sarp edilişi bolan fiziki we himiki hereketler arkaly çägeli suw howdanyndaky palçyk minerallarynyň ýüzüne siňip biler;Kislota, aşgar we duz çydamly;Çig nebitde we uglewodorodda eräp bilmeýär, ýuwmaga garşy güýçli we çygly tersine bolmaz.Ajaýyp çyglylygy, ýumşaklygy we film emele getirijisi bar we saçyň sowadylmagyna, nemlendirilmegine, ýalpyldawuklygyna, ýumşaklygyna we tekizligine aç-açan täsir edýär.Bir şampunda ikisinde iň gowy görülýän kondisioner.Kationiki guar sakgyjy, JR-400 sellýuloza we betaine bilen birleşdirilip bilner.Şampunda kondisioner.Suw, anion we ion däl surfaktantlar bilen gowy sazlaşykly.Erguwujy serişdede köp duz toplumyny emele getirip, ýelimliligini ýokarlandyryp biler.

Ulanylyşy we aýratynlyklary:

1. önüm pes konsentrasiýada şampun we şampuna ulanylyp bilner.Şampun köpügini güýçlendirip we durnuklaşdyryp biler, şol bir wagtyň özünde saçlara ajaýyp ýag çalýar, çyglylyga garşy sebäp we ýagtylyk berýär, aşa köp ýygnamazdan.Şampunda ulanylýan önümiň konsentrasiýasynyň 0,5-5% ýa-da ondan pes bolmalydygy öňe sürülýär.

2. Saç bezegi jelini we stil suwuklygyny emele getirmekde, saçyň ýokary süýşmegine sebäp bolup biler, egrilen saçlary berk saklap biler we saçlary ýumşak, sagdyn we ajaýyp görnüşe we duýga öwürip biler.Önümiň dozasynyň takmynan 1-5% bolmalydygy öňe sürülýär.

3. Derini bejermek önümlerinde ulanmak: sakgal krem, nemlendiriji ýa-da duş kremi, hammam önümleri we dezodorant.Goşmaça mukdar takmynan 0,5-5%.


  • Öňki:
  • Indiki: