PromaCare-THL / Trehalose

Gysga düşündiriş:

Gün şöhlesinden goraýan nemlendiriji faktor, epidermis sitomembran gurluşyny gorap biler, öýjükleri janlandyryp biler, derini gyzgyn, tebigy we elastik edip biler; Öýjügiň üstünde ýörite gorag galkany emele getirip biler, deriniň asyl iýmitlenmegini we çyglylygyny saklap biler, güne ýanmakdan we melanin çökündilerinden gorap biler. , deriniň çişmegine täsirli garşy durmak, derini ýagty, ýalpyldawuk we ýumşak etmek.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt Parametr

Söwda ady “PromaCare-THL”
CAS No. 99-20-7
INCI ady Trehalose
Himiki gurluşy
Daş görnüşi Ak poroşok
Derňew 98% min
Çözüw Suwda ereýär
Arza Toner, çyglylyk losyony, Serumlar, maska, ýüz arassalaýjy
Bukja Bir halta üçin 25 kg
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Saklamak Konteýni berk ýapyk we salkyn ýerde saklaň.Heatylylykdan uzak duruň.
Doza s

Arza

“PromaCare-THL” azaldýan we tebigy disakariddir, α-1, 6 - glýukozid baglanyşyklary arkaly baglanyşdyrylan iki sany glýukoza molekulasyndan durýar.“PromaCare-THL” ygtybarly we ygtybarly tebigy şeker bolup, ylmy jemgyýetde “durmuşyň şekeri” diýlip atlandyrylýar. Süýji derejesi granulirlenen şekeriň 45% -i, süýji bolmagy üçin.“PromaCare-THL”, öýjükleriň işjeňligini saklap bilýän nemlendiriji kosmetik serişdeleriň biridir.Adatça Howpsuz (GRAS) hasaplanýar.

Sypatlar we wezipeler

Howpsuzlyk we iýip bolýan

Azyk senagaty

1. Çörek önümleri we günbatar görnüşli tortlar Önümler
“PromaCare-THL” konditer önümleriniň buz şekerini, süýjüligini we ysyny üýtgedip biler, tortuň ýüzüni has çygly, tagamly, ýumşak we lezzetli edip biler.Uzyn çeýnenden soň erbet tagamy netijeli saklaň, tortlar doňdurylandan we eredilenden soňam uzak wagtlap ýumşak ýagdaýy saklaň.

2.Sweets önümleri

“PromaCare-THL” süýjüligi sazlap biler, köp komponentli önümlerde çyglylygy peseldip biler, Süýji örtük hökmünde ulanylýan durnukly gigroskopiki gatlagy emele getirip biler, gidroliziň we reňk üýtgemeginiň öňüni alyp biler, dişleri gorap biler.

3.Puding we doňdurma önümleri

Doňdurylan önümleriň bellenen nokadyny azaldyň, süýjüligi sazlaň, beloklaryň denaturasiýasyny saklaň, önümi özboluşly lezzetli tagam bilen öndüriň, önümleriň görnüşini üýtgetmän saklap, çyglylygyň siňmeginiň öňüni alyp bilersiňiz.

4. Önümler

Az süýjülik we az mukdarda ýylylyk aýratynlyklaryny ulanyp, “PromaCare-THL” çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin energiýa içgilerine gaty degişlidir.Alkogolly içgiler goşulsa, içgileriň tagamyny has gowy ediň.

5. Baha we un önümleri

“PromaCare-THL” krahmal garramagyny saklap, asyl reňkini saklap, doňdurylan önümleriň doňmagyna garşylygy we has çeýnegini gowulaşdyryp biler.

6. Suw önümleri we deňiz önümleri

“PromaCare-THL” pes temperaturada deňiz önümlerini goraýjy serişde hökmünde ulanylyp bilner, deňiz önümleriniň tagamynyň hilini ýokarlandyrmak üçin täzeligi saklaň.

Kosmetika senagaty

“PromaCare-THL” epidermis öýjügini deriniň garramagyna garşy täsirli, derini ýuwaş nemlendirip, derini ýalpyldawuk, açyk, ýumşak, ýylmanak, tebigy taýdan sagdyn we elastik edip biler.“PromaCare-THL”, super nemlendiriji täze nesil hökmünde kosmetika sarp edilişine öwrüler.


  • Öňki:
  • Indiki: